Kiralama İhalesi

Tarih: 28 Mart, 2018
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Mevkii / (No/Nevi)

Süre (Yıl)

Muhammen Kira Bedeli Aylık+KDV

Geçici Teminat(TL)

İştirak Teminat (TL)

İhale

Tarihi

Saati

1

Kartepe İlçesi, Köseköy Mh. Atatürk Cd. No:27 Okul Öncesi Eğitim ve Çocuk Kreşi

3

540,00

560,00-TL

604,80

1.500,00

07.03.2018

10:33

2

İzmit İlçesi, Ayazma Mh. 485 Ada 1 Parsel CA-7 Blok 1-2-3-4 Nolu Daireler

3

423,56

1.425,00-TL

1.539,00

4.000,00

07.03.2018

10:36

3

İzmit İlçesi, Ayazma Mh. 485 Ada 1 Parsel CA-7 Blok 5-6-7-8-9 Nolu Daireler

3

529,45

1.987,50-TL

2.146,50

5.000,00

07.03.2018

10:39

4

İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mh. Doğu Kışla Gençlik Parkı 26 Nolu Kafeterya İşyeri

3

55,00

750,00-TL

810,00

3.000,00

07.03.2018

10:42

5

Gebze İlçesi, Tatlıkuyu Vadisi Rekreasyon Alanı İçi Büfe İşyeri

3

40,00

900,00-TL

972,00

2.000,00

07.03.2018

10:45

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.