Gebze Darıca Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşler Kontrollük Mühendislik ve Danışmanlık Hizmet Alım İşi

Tarih: 28 Mart, 2018
a a a

KONTROLLÜK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI RAYLI SİSTEMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Gebze Darıca Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşler Kontrollük Mühendislik ve Danışmanlık Hizmet Alım İşidanışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/69827

1-İdarenin

a) Adresi

:

D-100 Karayolu Üzeri Orduevi Karşısı Eski Seka İdari Binası İZMİT/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

0262 324 22 60 - 0262 317 26 05

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@kocaeli.bel.tr

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Gebze-Darıca arasında yer alan yak 15 km uzunluğundaki ana hat tünel., delme, aç-kapa tip. top. 12 adet istasyon ile depo sah. bulunan raylı toplu taş sistem. inş ve elektromekanik sistem yapım işl ait proje, yap. kontr ve danış işl yapılması işidir
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Kocaeli/Gebze-Darıca

c) İşin süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 1560 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer

:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli

b) Tarihi ve saati

:

12.03.2018 14:30


4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

5.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 14.450.000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 10.580.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 19.250.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari personel olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirten anahtar teknik personel istenmektedir.

1.Proje Müdürü (1 adet)

Toplam tecrübesi en az 10 yıl, benzer işlerde asgari 5 yıl deneyimli, bu büyüklükteki ve nitelikteki Uluslararası boyutta bir yatırım projesinin yürütülmesinde çeşitli İdarelerle uyum içinde çalışabilecek, ihale konusu işe benzer projelerde, uygulama projelerinin hazırlanması, inşaatın denetlenmesi veya yapımının yürütülmesi gibi görevlerde sorumlu olarak çalışmış, modern teknikleriyle metro sistemlerini iyi bilen mühendislik ekonomisi sevk ve idare gibi konularda deneyimli Mühendis veya Mimar.

2.İnşaat İşleri Kontrol Amiri (1 adet)

Toplam tecrübesi en az 8 yıl, benzer işlerde asgari 4 yıl deneyimli, Metro projelerinde proje hazırlanması dahil Kontrollük ve / veya yapımında çalışmış, Proje Müdürüne de vekalet edebilecek nitelikte Mühendis

3. Elektromekanik İşleri Kontrol Amiri (1 adet)

Toplam tecrübesi en az 8 yıl, benzer işlerde asgari 4 yıl deneyimli, raylı taşımacılık (Metro, hafif metro, ana hat demiryolu ) sistemlerin Elektromekanik sistem (raylı sistem araçları, güç kaynağı ve cer gücü, sinyalizasyon, telekominikasyon, çevresel kontrol sistemi, istasyon yardımcı hizmetleri, bilet ve ücret toplanması, yürüyen merdivenler ve asansörler, v.s. gibi) projelerinde proje hazırlanması dahil Kontrollük ve / veya yapımında çalışmış, Proje Müdürüne de vekalet edebilecek nitelikte elektrik, elektronik ,elektrik -elektronik veya makine mühendisi.

4. Proje Kontrol Şefi (1 adet)

Toplam tecrübesi en az 8 yıl olan, benzer işlerde asgari 3 yıl deneyimli, İnşaat Mühendisi veya Mimar

Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun istenilmesi zorunludur. Bu belgeler Ön Yeterlik Aşamasında sadece anahtar teknik personel için istenilmektedir.

Anahtar teknik personel ve teknik personelin özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla adayın bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir.

Özgeçmiş formunda benzer iş tecrübeleri ayrı bir sayfada çalıştığı dönemi (ay ve yıl olarak) gösterecek şekilde imzalı olarak sunulacaktır.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte aday veya isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide anahtar teknik personel olarak çalışamazlar.

b) Teknik Personel:

Sıra No

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası

Ünvan

Adet

Asgari Genel Deneyim

Asgari
Özel Deneyim

1

Proje Müdürü

1

10 yıl

5 yıl

2

İnşaat İşleri Kontrol Amiri

1

8 yıl

4 yıl

3

Elektromekanik İşler Kontrol Amiri

1

8 yıl

4 yıl

4

İnşaat Kontrol Şefi (İstasyon)

1

8 yıl

3 yıl

5

İnşaat Kontrol Şefi (NATM ve TBM)

1

8 yıl

3 yıl

6

Proje Kontrol Şefi

1

8 yıl

3 yıl

7

Elektrik - Elektronik Kontrol Şefi

1

8 yıl

3 yıl

8

Mekanik Kontrol Şefi

1

8 yıl

3 yıl

9

Jeoteknik Ölçüm ve Değerlendirme Şefi

1

8 yıl

3 yıl

10

Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Şefi

1

8 yıl

3 yıl

11

İnce İşler Kontrol Şefi

1

8 yıl

3 yıl

12

Kalite Kontrol Şefi

1

8 yıl

3 yıl

13

İş Güvenlik Şefi

1

8 yıl

2 yıl

14

Proje Yönetim Şefi

1

8 yıl

3 yıl

15

Harita Şefi

1

8 yıl

3 yıl

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a) Metro veya hafif metro veya tramvay veya demiryolu raylı toplu taşım inşaatlarının kontrollük ve danışmanlık hizmetleri , b) Metro veya hafif metro veya tramvay veya demiryolu raylı toplu taşım sistemlerinin kesin veya uygulama proje hizmetleri, c) Karayolu ve Karayolu tüneli inşaatlarının kontrollük ve danışmanlık hizmetleri Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birisini yapmış olmak Benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 7 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.