8 Kasım 2017 Kiralama İhaleleri (3 adet işyeri)

Tarih: 8 Kasım, 2017
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

İşyeri Mevkii / (No/Nevi)

Süre (Yıl)

Muhammen Kira Bedeli

Geçici Tem. / İştirak Tem.

İhale

Tarihi

Saati

1

İzmit-Gündoğdu 440 Ada, 1 Prs.Kal.İş Merk. 1.kat: 57,67,76,79, 82,85,88,108, 2.kat: 112,121,125, 129, 130, 132,133,136, 139 nolu 17 ad. İşyeri müşterek

3(üç) yıl

510

Aylık 2.200,00- TL+KDV

2.376,00-TL/

7.000,00-TL

08

Kasım

2017

10:33

2

İzmit-Gündoğdu,502 Ada, 1 Prs.Kal.İş Merkezi Zemin Kat 16 nolu işyeri

3(üç) yıl

30

Aylık 200,00- TL+KDV

216,00-TL/

750,00-TL

10:36

3

İzmit-Kırsal Terminal 12 nolu işyeri.

Bay Bayan Wc

3(üç) yıl

59, 05

Aylık 480,00 TL+KDV

518,40-TL/

1.500,00-TL

10:39

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.