3 TEMMUZ 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 21 Haziran, 2019
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

N0

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Kullanım Alanı)

Kira Süresi

Toplam Alan

Aylık Muhammen Kira Bedeli + KDV

Geçici Teminat/ İştirak Teminatı

1

Karamürsel İlçesi, Karamürsel Otobüs Terminali 22 Nolu İşyeri ,(Çiğ Köfte Satış Yeri)

3 Yıl

10,81 m²

450,00-TL

486,00-TL

1500,00-TL

2

Gölcük İlçesi, Gölcük Mezbaha Tesisleri, Deri Odası İşyeri

3 Yıl

14 m²

110,00 -TL

118,80-TL

500,00-TL

3

Gölcük İlçesi, Gölcük Mezbaha Tesisleri, Bağırsak Odası İşyeri

3 Yıl

16 m²

130,00 -TL

140,40- TL

500,00-TL

4

Gebze İlçesi, Güzeller Mah. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, Büfe

3 Yıl

12 m² Kapalı

25 m² Açık

750,00-TL

810,00-TL

2.250,00-TL

5

Gölcük İlçesi Örcün Mevkii 604/3 Parsel F1 Blok Kalıcı İş Merkezi, 08 Nolu İşyeri

3 Yıl

30 m²

250,00-TL

270,00-TL

750,00-TL

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 03 Temmuz 2019 Çarşamba günü, sırasıyla Saat: 10:30, 10:33, 10:36, 10:39 10:42de ilanda belirtilen şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2-Şirketin Adres beyanı,3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.