19 EYLÜL KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 7 Eylül, 2018
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Mevkii / (No/Nevi)

Süre (Yıl)

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici Teminat (TL)

İştirak Teminat (TL)

Saati

1

İzmit-Karabaş Mh.558 Ada, 22Prs. S.Fuarı 6. Cd.No:12 Büro, Dernek Faaliyeti

2

58,00

200,00 TL+Kdv

144,00

300,00

10:30

2

Gölcük-Merkez,81 Ada, 124Prs.Kal. İş Mrk. 1. Kat, 70 nolu işy

3

30,00

150, 00 TL+Kdv

162,00

750,00

10:33

3

Karamürsel-Kayacık,516 Ada, 1Prs. Kal. İş Mrk. Zemin Kat,03 nolu işy

3

30,00

175, 00 TL+Kdv

189,00

500,00

10:36

4

İzmit-M.Alipaşa Mah.-Bağdat Cd. DoğuKışla Genç.Park. 19 nolu işy.

3

23,00

435,00 TL+Kdv

469,80

4.000,00

10:42

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 19 Eylül 2018 tarihinde yukarıda belirtilen saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır. İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.