07-21 AĞUSTOS 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 28 Temmuz, 2019
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

N0

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Kullanım Alanı)

Toplam Alan

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici / İştirak Teminatı (TL)

İhale

Saati

07 AĞUSTOS 2019 KİRALAMA İHALELERİ

1

İzmit-Mehmet Ali Paşa Mah. Bağdat Cd. No:23 / İşyeri

23,00 m²

500,00-

TL+ KDV

540,00-TL

1.500,00-TL

10: 30

21 AĞUSTOS 2019 KİRALAMA İHALELERİ

2

Kandıra-Kandıra Terminali/ 05-06 Nolu İşyeri/ Yazıhane

31,20 m²

750,00-

TL+ KDV

810,00-TL

2.250,00-TL

10: 30

3

İzmit-Körfez Mah. Adalet Köprülü Kavşak yanı/ Yönlendirme Direği

12,00 m²

1.300,00-

TL+ KDV

1.404,00-TL

3.000,00-TL

10: 33

4

İzmit-Körfez Mh. Ömer Türkçakal Bulv./ Pano Yeri

11,25 m²

170,00-

TL+ KDV

183,60-TL

500,00-TL

10: 36

5

İzmit- Sapakpınar Mh. /Köy Ürünleri Satış Yeri

20,00m²

250,00-

TL+ KDV

270,00-TL

750,00-TL

10: 39

6

İzmit-Malta Mh. Doğa Cd. No: 38 (502 Ada/1 Parsel)/ Kalıcı İş Merkezi 16 nolu işyeri

30,00m²

250,00-

TL+ KDV

270,00-TL

750,00-TL

10: 42

7

Gölcük-Çiftlik Mh. Atatürk Bulv, No:373 (İhsaniye 41 ada,8 parsel) / 6 katlı işyeri

1.411,50 m²

7.100,00 -

TL+ KDV

7.668,00-TL

15.000,00-TL

10: 45

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, ilanda belirtilen şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2-Şirketin Adres beyanı,3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.