skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

 • KAT MÜLKİYETİ KANUNU

  Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

 • KÖY KANUNU

  Nüfusu iki binden aşağı yurtlara (köy) ve nüfusu iki bin ile yirmi bin arasında olanlara (kasaba) ve yirmi binden çok nüfusu olanlara (şehir) denir. Nüfusu iki binden aşağı olsa dahi belediye teşkilatı mevcut olan nahiye, kaza ve vilayet merkezleri kasaba itibar olunur. Ve Belediye Kanununa tabidir.

  Köy Kanunu

  Yayın : Resmi Gazete

  Yayım Tarihi ve Sayısı : 07/04/1924 -...

 • KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.

 • MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

  Bu Kanunun amacı; mahallî idare birliklerinin hukukî statüsünü, kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

 • MERA KANUNU

  Bu Kanunun amacı; daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya
  kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve
  çayırların tespiti, tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tah-
  sislerinin yapılmasını, belirlenecek kurallara uygun bir şekilde kullandırılma-
  sını, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını ve...

 • ORMAN KANUNU

  Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.

 • TÜRK CEZA KANUNU

  Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

back on top