skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

BEYAZ KALPLER EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Ek: (16.02.2017 tarih 64 sayılı Meclis Karar eki.)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BEYAZ KALPLER EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ

 YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç

MADDE 1– (1) Bu yönetmeliğin amacı Kocaeli’de ikamet eden korunmaya muhtaç, sokakta çalışan, sosyal risk grubunda bulunan çocukların toplumdan soyutlanmadan yaşamalarını sağlamak, ayrıca mesleki üretkenlik kazanmaları amacıyla danışmanlık ve rehberlik yolu ile verilecek olan hizmetlerin içeriğini, çeşidini ve niteliğini düzenlemektir.

 Kapsam

MADDE 2– (1) Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin işleyişini, merkezden kimin hangi şartlar dâhilinde yararlanabileceğini ve istihdam edilecek personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.

 Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik aşağıda sıralanan anayasa ve kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

        a) 1982 Anayasası Başlangıç Bölümünde: Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;

        b) 1982 anayasası 8. Bölümünde (Sağlık, Çevre ve Konut) 61. Madde: Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.

        c) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin  1. Fıkrasının (n) Bendi: Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

        d) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin  1. Fıkrasının (v)  bendi: Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

         e) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 18. Maddesinin 1. Fıkrasının (m) bendi: Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.

        f) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 24. Maddesinin (j) bendi: Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.

  Tanımlar

 MADDE 4– (1) Bu Yönetmelikte adı geçen:

a)      Valilik: T.C. Kocaeli Valiliği’ni,

b)      Belediye: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni,

c)      Daire Başkanlığı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nı,

d)     Müdürlük: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nü,

e)      Merkez: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’ni,

f)       Uzman: Sosyal çalışmacı, Psikolog, Sosyolog, Pedagog veya Çocuk gelişim uzmanını,

g)      Saha Ekibi: Merkezden faydalanacak olan çocuklardan sorumlu olan uzmanları,

h)      Çocuk: Ergenlik dönemi problemleri yaşayan, sokaklarda çalışan, eğitime devam sorunu yaşayan, sosyal risk grubunda bulunan çocukları,

i)        Sağlık personeli: Gündüz mesai saatleri içinde, merkezdeki çocukların sağlık durumları ile ilgili gerekli müdahale ve yönlendirmeleri yapan personeli,

j)        Gönüllüler: Üniversite öğrencileri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü olarak çalışmak isteyen kişileri,

k)     Analiz: Tespit edilen ya da yönlendirilen çocuk hakkında; aile, sağlık, sicil, spor, hobi, meslek, eğitim ve sosyal çevre konu başlıkları ile kuruma sunulan sosyal inceleme raporunu,

l)        Kurul: Tespit edilen ya da yönlendirilen çocuklar hakkında saha ekibi tarafından düzenlenmiş olan dosyanın sunulacağı “Risk Grubunu İnceleme ve Değerlendirme Kurulunu ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Merkez Yapısı ve İşleyişi

 Fiziksel Yapı

MADDE 5– (1) Merkezin fiziksel koşulları ve olanakları dikkate alınarak düzenlenmiş idari bölüm, yemekhane- mutfak, aileler ve çocuklar için görüşme odaları, mesleki eğitim ve hobi atölyeleri gibi sosyal aktivite odaları, saha ekibi odası, bilgisayar laboratuvarı, spor salonu,  banyo- tuvalet ve diğer gerekli bölümleri bulunur.

Merkezden Yararlanacak Olanlar

MADDE 6– (1) Kocaeli’ de yaşamakta olan korunmaya muhtaç, sosyal riskler ile karşı karşıya kalmış, ergenlik dönemi problemleri yaşayan ve eğitime devam sorunu yaşayan, 11- 18 yaş arası çocuklar eğitim ve gelişim merkezinden yararlanabileceklerdir. Ancak ihtiyaç duyulması halinde, 18 yaşını tamamlamış gençlere de hizmet verilir

Merkezden Faydalanma Koşulları

MADDE 7– (1)  Merkezden faydalanma koşulları şunlardır:

a)  Çocuğun merkezin kabul şartlarına uygun olması,

b) Merkezden faydalanmak isteyen ya da faydalanması istenilen çocuğun, merkezin hedef kitlesine uygun olduğunu destekleyen bir uzman raporu,

c) Kurumsal yönlendirme ile gelen çocuk hakkında yönlendiren kurumun raporu,

 d) Çocuğun gündelik yaşamını sürdürebilecek fiziksel engeli bulunmaması, beslenme, tuvalet ihtiyacı ve kişisel temizliğini kendi başına gerçekleştirebilecek durumda olması,

 e) Varsa çocuğun ebeveynlerinden en az birinin, çocuğun merkeze devam etmesi için muvafakat name vermesi,

 f)  Herhangi bir madde bağımlılığı veya daha önce madde kullanmış olmaması,

  g) Merkezin belirlenen amaçlar doğrultusunda işlev görebilmesi için idare tarafından belirlenmiş olan kuralları bozucu tavır ve davranışlarda bulunmaması.

 Merkeze Kabul Süreci

MADDE 8- (1) Yönetmelik kapsamında merkeze alınması öngörülen hedef kitle ile ilgili hazırlanan sosyal inceleme dosyaları “Risk Grubunu İnceleme ve Değerlendirme Kurulu”  tarafından yürütülür.

 (2) Kurul en az 3 ve en fazla 5 kişiden oluşur, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir.

(3) Kurulda görev alacak üyeler Daire Başkanı tarafından görevlendirilir.

 Risk Grubunu İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun Görevleri:

MADDE 9- (1) Risk Grubunu İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun Görevleri şunlardır.

a)      Saha ekibi tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme neticesinde düzenlenen dosyayı çocuğun merkeze kabulü, merkezde kaldığı süre boyunca alacağı eğitim programı ya da merkezden ayrılma kararı ile ilgili olumlu ya da olumsuz karara bağlamak

b)     Merkeze kabulü yapılmış olan çocuğun kurulda alınan kararlar doğrultusunda aylık olarak gelişimini gösteren gelişim dosyalarını görüşmek ve karara bağlamak

c)      Kurulda çocuğun yüksek faydası göz önünde bulundurularak eğitim alacağı meslek dalı ve merkezde yer alan sosyal aktiviteler temelinde karar almak

d)     Karar sürecinde çocuğu aile, okul ve sosyal çevreden ayrı düşünmeksizin bütüncül olarak çözüm oluşturmak ve çocuğun eğitimini planlamak

e)      Risk grubunda yer alan çocuğun ailesi ile ilgili süreç içerisinde yapılacak bireysel (aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlık, grup terapi, aile eğitimi vb.) çalışmaları planlamak, gerekli durumlarda yönlendirme yapmak

f)       Madde 11’de yer alan merkezden uzaklaştırma kriterleri kapsamında karar almak.

 Merkezde Kalış Süresi

MADDE 10 (1) Merkeze kabul kriterlerine uygun olduğu belirlenen çocuklar, kesin kayıtları yapıldıktan sonra merkeze 1 sene süre ile devam edebilirler. Bu süre zarfında izlenen çocuğun gelişimi hakkında oluşturulan kurul kararı, çocuğun merkeze devam etmesi gerektiği yönünde ise bu süre uzatılabilir.

(2) Kurumlardan yönlendirilen ya da merkez tarafından tespit edilen her çocuğun analizi için 4 haftalık geçici kayıt yapılır. Geçici kayıt süresi çocuğun analizinin sürecine göre uzatılabilir.

 Merkezden Uzaklaştırma Kriterleri

MADDE 11– (1)Merkezden faydalananların uzaklaştırılma kararları kurul tarafından alınır ve kriterleri şunlardır;

a)Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin amaçlarına uygun işlev görebilmesi için gerekli olan kurallara uyulmaması, bu konuda kendisine yapılmış olan uyarıları dikkate almayarak tutumlarında ısrar etmesi,

b)Kurum içerisinde alkol ve uyuşturucu madde kullanması, kumar oynaması, hırsızlık yapması,

c)Merkezde bulunan bireylere sözlü ve fiziksel şiddette ve/veya tacizde bulunması ve/veya kalkışması,

d)Kuruma ait eşyalara bilinçli olarak zarar vermesi,

e)Merkezde ya da merkez dışında adalete intikal etmiş bir suç işlemesi,

f)Merkezde devam ettiği meslek edindirme kurslarından birine devamsızlığı ile ilgili 3 kez uyarı alması,

 Merkezin Çalışma Saatleri

MADDE 12– (1) Müdürlüğün belirlediği yaz/ kış çalışma saatleri dâhilinde açık kapı sistemi ile çalışılacaktır.

 (2) Hafta sonu, bayram ve resmi tatillerde önceden belirlenen personel aracılığı ile hizmetler yerine getirilir.

 Merkeze Kabulü Yapılacak Çocuklara Uygulanacak İşlemler

MADDE 13–  (1) Merkeze Kabulü Yapılacak Çocuklara Uygulanacak İşlemler şunlardır:

a)Merkeze geçici kaydı yapılmak üzere tespit edilmiş olan çocuğun kimlik bilgileri istenir. Bu bilgiler aileden ya da bireyden alınan kimlik fotokopisi ile teyit edilir.

b)Çocuğun sabıka kaydı olup olmadığı 15 yaş ve üzeri çocuklardan adli sicil kaydı ibrazı ile kontrol edilir.

c)Analiz sürecinde gerekli bilgiler toplandıktan sonra rapor kurula sunulur,

d)Çocuğun merkeze kabul şartlarına uygun olması halinde varsa ailesinden en az bir kişiye bunu kabul ettiklerine dair muvafakat name imzalatılır.

e)Çocuğun bakımından birinci derece sorumlu olan anne- baba ile iletişim kurmanın mümkün olmadığı durumlarda çocuğun hali hazırda bakımı ile ilgilenen yakın akrabadan muvafakat name alınır.

Merkezin Görevleri

MADDE 14–  Merkezin görevleri şunlardır:

a) Tespit edilen ya da merkeze yönlendirilen çocuğun sosyal inceleme raporu hazırlanarak uygun ise çocuğu merkeze kayıt etmek, uygun değil ise çocuk için gerekli yönlendirmeyi yapmak,

b)Merkeze kabul edilen çocukların beden ve ruh sağlıklarını korumak ve kontrol ettirmek,

c)Merkez kayıtlarını, çalışma raporlarını düzenli aralıklarla ilgili makamlara iletmek,

d)Merkez çalışanlarına ve işbirliği içerisinde olunan tüm gönüllülere hizmet içi eğitim düzenlemek,

e)Çocuklara meslek edindirmek üzere eğitim vermek, çocukların eğitim sonrasında işe yerleştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

f)Merkeze devam eden çocukların sosyal ilişkilerini geliştirmek için bedensel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarını tespit etmek,

g)Ekonomik sıkıntı yaşadığı tespit edilen çocukların ve ailelerinin, sosyal yardım kaynaklarından yararlanmalarını sağlamak,

h)Çocukların kabiliyetleri oranında üretken hale gelmesine yardımcı olmak ve bu amaçla uğraşı alanları oluşturmak,

i)Çocuğa ve ailesine gerekli sosyal ve psikolojik desteği sağlamak ve bilinçlenmeleri için gerekli tüm eğitimleri vermek,

j)Çocukların boş zamanlarını değerlendirmesini, bedenen ve zihnen daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak için yönlendirmeler yapmak,

k)Çocukların sosyalleşmesini sağlayıcı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri düzenlemek,

l)Konuyla ilgili kamu kuruluşları ve gönüllü kişiler/kuruluşlar ile sağlık, eğitim, hukuk, ticaret, istihdam, sosyal güvenlik ve benzeri konularda mesleki ilişki kurmak, işbirliği yapmak,

m)Çocuğu risk taşıyan ortamlardan uzak tutmak için merkeze çekmek ve çocuğun merkezde geçirdiği zamanı en verimli şekilde değerlendirmesini sağlamak,

n)Merkez dışındaki kurs ve eğitimleri takip ederek çocuğa fayda sağlayacak eğitimler için gerekli yönlendirmeleri yapmak,

o)Merkezden ayrılacak olan çocuğun bir başka kuruma yönlendirilmesi halinde ilgili kuruma çocuk hakkında bilgi vermek ve gerekli durumlarda kurumlar ile çocuğun raporunu paylaşmak.

Personelin Görev ve Yetkileri

MADDE 15– (1) Merkez personelinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a)      Merkez Sorumlusu: Merkezin belirlenmiş olan amaçlar doğrultusunda işletilmesi için; kurum personelinin sorumluluklarını yerine getirmesini ve görevini yapmasını sağlamak, merkezde yürütülecek olan tüm faaliyetleri organize etmek, merkezin gereksinimi olan her tür malzemenin ve her tür yazışmanın takip ve talebini yapmak, diğer resmi kurumlarla irtibat sağlamak, merkezdeki her tür uygulama ve işlemler için Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ ne bilgi vermek ve sorumlu olmak, 

b)      Saha Ekibi: Uzman personel tarafından riskli grupta yer aldığı tespit edilen aday çocukların veya merkeze devam eden çocukların merkezin belirlediği analiz kriterlerine göre durumlarına uygun sosyal hizmetleri belirleyerek, gerekli yönlendirmeleri yapmak üzere kurumsal yazışmaları yapmak, çocuğu sosyal ortamında ve merkezde takip ederek kişisel dosyalar için gerekli raporları hazırlamak, arşivlemek ve kurula sunmak,  

c)      Psikolog: Merkeze devam eden çocukların uyum sürecini sağlamak için gerekli olan psiko-terapi çalışmalarını yapmak, çocukların merkezden ayrıldıktan sonraki sosyal hayatları için kişisel hazırlık süreçlerini uygulamak, gerekli hallerde ailelerle irtibata geçerek sorunların çözülmesi amacıyla seçenekler belirlemek, kişisel dosyalar için izleme raporları hazırlamak,

d)     Sağlık Personeli: Gündüz mesai saatleri içinde, merkezdeki çocukların sağlık durumları ile ilgili gerekli müdahale ve yönlendirmeleri yapmak,

e)      Diğer Hizmet Gruplarındaki Personel: Merkezdeki iş hacmine göre teknik, idari, mali ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için var olan personel unvanlarının gerektirdiği görevleri ve verilecek işleri yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak yapmakla görevli ve sorumludur,

f)       Eğitmenler: Merkeze devam eden çocuklara merkez kadrosunda ya da hizmet alımı ile görevlendirilerek, protokollerde yer alan yükümlülükler çerçevesinde idarenin uygun gördüğü alanlarda eğitim vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 16-(1) Bu yönetmelik, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 16.04.2015 tarih ve 2015/188 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yürürlük

MADDE 16-(1) Bu yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve bir yerel gazetede ilanı ile yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 17-(1)Bu yönetmelik hükümleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülür.

Son Güncelleme : 07.03.2017 10:01:47
  • Share/Bookmark
  • İçeriği arkadaşına gönder
  • İçeriği Yazdır
İlk değerlendiren siz olun

Siz de Yorumunuzu ekleyin

  • * Doldurulması Zorunlu Alanlar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
back on top