skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, görevde yükselme ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik belediyelerin zabıta teşkilatını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,

b) Belediye zabıta personeli: Belediye zabıta birimindeki daire başkanı, şube müdürü, müdür, amir ve memurları,

c) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak verilecek hizmet içi eğitimi,

d) Değerlendirme formu: Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacakların öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirilerek tabi tutulacağı puanlamayı gösteren formu,

e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Zabıta Teşkilatı

Kuruluş

Madde 5- Belediye zabıta teşkilatı, 

a) Nüfusu 10 000'e kadar olan yerlerde “Zabıta Komiserliği”, 

b) Nüfusu 10.000–30.000 arasında olan yerlerde “Zabıta Amirliği”,  

c) Nüfusu 30.000'den fazla olan yerlerde ve il merkezlerinde “Zabıta Müdürlüğü”, 

d) Büyükşehir belediyelerinde “Zabıta Daire Başkanlığı veya Müdürlüğü” 

olarak kurulur. 

Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar. 

Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, belediye başkanının onayı ile imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir.

Kadro ve unvanlar

Madde 6- Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; belediyenin norm kadrosuna uygun olarak daire başkanı, zabıta müdürü, şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

Bağlılık

Madde 7- Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına; büyükşehirlerde genel sekreter veya genel sekreter yardımcısına devredebilir.

Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanlığına bilgi verilir.

 

Görev alanı

Madde 8- Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

Büyükşehir belediye zabıtası ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye zabıtalarının birlikte görev yaptığı durumlarda gözetim ve koordinasyon yetkisi, büyükşehir zabıta biriminin en üst amirine aittir. Bu durumda büyükşehir belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin ilçe ve ilk kademe belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise kıdemli olması şarttır.

Çalışma düzeni

Madde 9-Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.  

Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dahilinde personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün izin verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Görevleri

Madde 10- Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

I- Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri

a) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

b) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,

c) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

d) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek,

e) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak,

f) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği hususlar ile aşağıda sayılan görevleri yapmak:

g) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

h) 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak,

i) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak, ,

j) 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak,

k) 1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak,

l) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,

m) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak,

n) 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar Ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak

o) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak,

p) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

r) 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hal'lerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak,

s) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,

ş) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve Yönetmeliğine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak,

t) 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 10.8.2005 tarih ve 25851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak,

u) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek,

ü) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak,

v) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek,

y) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek,

z) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek,

II- İmar ile ilgili görevleri

a) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek,

b) 3194 sayılı İmar Kanunu ve imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarını uygulamak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak,

c) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak,

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek,

III-Sağlık ile ilgili görevleri

a) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak,

b) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak 10/8/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,

c) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek,

d) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek,

e) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili merilerin kararlarında zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak,

f) 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerinin kararı ile imha etmek,

g) Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük hükümlerine göre insan sağlığına zararlı gıda ürünlerinin satılmasını engellemek, gerekli kanuni işlemleri yapmak,

h) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek,

i) 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

j) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak,

k) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak,

l) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak,

IV- Trafikle ilgili görevleri

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek,

b) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek,

c) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak

d) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

e) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak,

f) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek,

g) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek,

V- Yardım görevleri

a) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak,

b) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

c) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Yetkileri

Madde 28- Belediye zabıtası, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

a) Umuma açık yerlere girmeye, gerekli kontrolleri yapmaya, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler istemeye ve haklarında tutanak düzenlemeye,

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girmeye ve yasal yaptırım uygulamaya,

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemeye,

d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önlemeye,

e) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şeklide yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men etmeye,

f) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önlemeye,

g) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemeye,

h) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermemek ve bunların satışını engellemek, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek

i) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha etmeye,

j) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlamaya ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olmaya,

k) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunmaya, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapmaya

yetkilidir.

Sorumluluğu

Madde 29- Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama Şartları

Zabıta memurluğuna atanma şartları

Madde 12- Zabıta memurluğuna atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. (Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olacaktır.)

c) 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

şartları aranır.

Yazılı ve sözlü sınav

Madde 13- İlk defa zabıta memurluğu kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)' na girmeleri ve 100 (yüz) tam not üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları şarttır.

Bu sınava giren adaylardan zabıta eri olarak atanmak isteyenler, belediyenin kadro sayısı ile aranan nitelikleri belirterek açtığı ve ilan ettiği zabıta erliği sınavına başvururlar. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav, sözlü sınav komisyonunca yapılır. Sözlü sınav komisyonu bir başkan ile en az iki üyeden oluşur. Komisyonun başkan ve üyeleri belediye başkanınca belirlenir. Komisyon üyelerinden en az birinin zabıta biriminden olması şarttır.

Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkan ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır.

Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlara sahip olup olmadıkları açısından değerlendirir.

Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyesinde ilan edilir. Ayrıca sınav sonuçları kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde ilgili belediyesine başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre adaylar çağrılır. Açıklanan yedek başarı listesi bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

Sözlü sınavı kazananlar, belediye başkanının onayı ile zabıta memuru olarak göreve atanır ve bunların bilgileri Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Atama sırasında istenecek belgeler

Madde 14- İlk defa zabıta memurluğu kadrolarına atanacaklardan;

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) Öğrenim durumunu gösterir belge,

c) Adli sicil belgesi,

d) Erkekler için askerlik durum belgesi

f) Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

istenir.

Başka memurluklardan naklen geçiş

Madde 15- Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asil memur iken, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 12 nci maddedeki diğer şartları taşımaları ve 13 üncü maddede öngörülen sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, Devlet Memurları Kanununa ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak belediye zabıta birimi amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile belediye zabıta memurluğuna atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Esasları

Görevde yükselme şartları

Madde 16- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

Şube müdürlüğü için yapılacak atamalarda;

a) Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmesi veya en az 4 yıllık yüksek okul mezunu olması,

b) En az iki yıl zabıta amiri olarak çalışmış olması,

c) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunması,

d) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi olması,

e) Görevde yükselme sınavında başarılı olması,

f) Kadro durumunun elverişli olması gerekir.

Zabıta Amirliği için yapılacak atamalarda;

a) En az lise mezunu olması,

b) 4 yıllık yüksekokul mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta komiseri olarak çalışmış olması,

c) Yüksek öğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunması,

d) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi olması,

e) Görevde yükselme sınavında başarılı olması,

f) Kadro durumunun elverişli olması gerekir.

Zabıta komiserliği için yapılacak atamalarda;

a) En az lise mezunu olması,

b) 4 yıllık yüksekokul mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta memuru olarak çalışmış olması,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi olması,

d) Görevde yükselme sınavında başarılı olması,

e) Kadro durumunun elverişli olması gerekir.

Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.

Görevde yükselme eğitimi

Madde 17- Zabıta birimleri görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirleyerek insan kaynakları birimine bildirir.

Belediyenin insan kaynakları birimi tarafından,

a) Atama yapılacak boş kadronun unvanı, adedi ve derecesi,

b) Sınava girecek personelde aranacak şartlar,

c) Son başvuru tarihi,

d) Sınavın yapılacağı yer ve tarih belirlenir.

Bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay önce insan kaynakları birimi tarafından zabıta teşkilatına duyurulur. Zabıta teşkilatı da bu duyuruyu adaylara bildirir. İdarece ivedilik ve zorunluluk görülen hallerde bu duyuru süresi yarısına kadar kısaltılabilir.

Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel, kurumca belirtilen tarihe kadar başvurularını birimleri aracılığı ile insan kaynakları birimine yapar.

Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçtiği takdirde “EK-1 Değerlendirme Formu” doldurularak puanlama yapılır. Değerlendirme Formu ile öğrenim durumu, disiplin, sicil şartları ve hizmet süreleri değerlendirilir. Eğitime alınacak olanlar en çok puanı alandan başlayıp boş kadro sayısının üç katına indirilmek suretiyle insan kaynakları birimi tarafından duyurulur. Puanların eşit olması durumunda son sicil notu yüksek, hizmet süresi fazla ve yaşça küçük olana öncelik verilir.

Görevde yükselme eğitiminin şekli ve süresi

Madde 18- Belediye zabıta personelinin görevde yükselme eğitim programlarını, kendi imkanlarıyla düzenlenebileceği gibi yüksek öğretim kurumları veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla müşterek olarak düzenleyebilir. İlçe ve belde belediyeleri; büyükşehirlerde büyükşehir belediyesinin, diğer yerlerde il belediyesinin düzenlediği görevde yükselme eğitim programlarına personelini gönderebilirler. Büyükşehir veya il belediyelerinin görevde yükselme eğitim programına personelini gönderen belediyeler, sınav kurullarını kendileri oluşturur ve bu kurullar eli ile sınavlarını yaparlar.

Eğitim, günde yedi saat olmak üzere en az iki hafta en fazla sekiz hafta olarak düzenlenir. Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, kurumlar tarafından en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir.

Görevde yükselme eğitimi bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki konuları kapsayacak şekilde ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır.

Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

Madde 19- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C Anayasası:

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Milli Güvenlik,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

f) Mesleki temel eğitim:

1) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

3) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili mevzuat

4) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat

5) 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun

6) 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat,

7) 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve ilgili mevzuat,

8) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat

9) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat,

10) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat

11) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat

12) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

13) Belediye zabıtasının tarihçesi ve yönetmeliği,

Bu mevzuata ek olarak zabıtayı ilgilendiren her türlü kanun, yönetmelik ve yeni çıkacak yasalar da dikkate alınarak, ihtiyaca göre eğitim programlarında düzenleme yapılabilir.

Ayrıca zabıta amirliği ve daha üst kadrolara atanacaklar, zaman yönetimi, karar verme teknikleri, toplantı yönetimi, liderlik, performans yönetimi ve denetimi, stratejik planlama gibi konularda da eğitime tabi tutulur.

Eğitim programının % 60'ı mesleki temel eğitim konularından oluşturulur 

Görevde yükselme sınavı

Madde 20- Eğitimini tamamlayanların görevde yükselebilmeleri için en geç iki ay içinde kurumlarınca yaptırılacak sınava katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

Görevde yükselme sınavı; bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan konulardan yapılır.

Yapılan sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.

Görevde yükselme sınavının şekli

Madde 21- Görevde yükselme sınavı, sınav kurulunun gözetiminde yazılı olarak yapılır.

Görevde yükselme sınavının soruları

Madde 22- Görevde yükselme sınavı soruları, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan konulardan ders konu/saatleri ile orantılı olarak sınav kurulunca hazırlanır.

Sınav kurulu ve görevleri

Madde 23- Kurumlarca yapılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında insan kaynakları birimi amiri, zabıta birimi amiri ile belediye başkanının görevlendireceği diğer üyelerden oluşur. Sınav kuruluna seçilen üyeler, görevde yükselme eğitimine alınacak personelden görev ve unvan bakımından daha düşük seviyede olamaz.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu, görevde yükselme sınavında sorulacak soruların hazırlanması, hazırlanan soruların kapalı ve mühürlü zarf ile muhafaza edilmesi, sınavın yapılacağı yer ve saatin ilgililere tebliği, sınavın yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav sonuçlarının açıklanması

Madde 24- Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, 3 ay içinde başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. İlan edilen boş kadrolara atama yapıldıktan sonra bu kadroların boşalması durumunda sınavda başarılı olan diğer adaylar arasından başarı sırasına göre bir yıl içinde atama yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim ve Denetim

Eğitim

Madde 25- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve belediye idareleri tek başlarına, birkaçı bir araya gelerek veya birlikler vasıtasıyla zabıta amir ve memurlarının genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve verimliliklerini arttırmak, hizmete yatkınlıklarını sağlamak, geliştirmek, gelişen şartların gerekli kıldığı alanlardaki görgülerini arttırmak ve daha üst kadrolara hazırlamak amacıyla eğitim programları düzenlerler.

Ayrıca zabıta teşkilatlarının personelinin temel ve teknik eğitimleri, yurtiçi ve yurtdışında eğitim merkezi bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilebilir.

Denetim

Madde 26- Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmaları;

a) Mülkiye müfettişleri,  

b) Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel

tarafından denetlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Belediye Zabıtası Kıyafeti

Kıyafete ilişkin kurallar

Madde 27- Kıyafete ilişkin başlıca kurallar şunlardır: 

a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş haller dışında kıyafet üzerine başka bir teçhizat veya madalya, rozet ve benzeri şeylerin takılması yasaktır. 

b) Belediye zabıta personeline verilen kıyafet ve rütbe işaretleri ile bağlı bulunduğu belediyenin amblemleri bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır. 

c) Kıyafet, temsil edilen görevin şeref ve itibarına yakışır bir şekilde temiz ve bakımlı olmalıdır. 

d) Resmi kıyafetle bulunanlar, üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunamazlar. 

e) Belediye zabıtası için yaptırılacak kıyafette kullanılacak malzemenin iyi kalitede olması gözetilir. 

f) Belediye zabıtalarına verilecek kıyafetin, mevsim ve iklim şartlarına göre giyilme zamanlarını belediye başkanları, büyükşehir belediyelerinde ise büyükşehir belediye başkanı belirler. 

g) Belediye zabıta kuruluşunun amirleri ve bu kuruluşu denetim ve teftiş yetkisine sahip bulunanlar, belediye zabıta personelinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun nitelikte giyinmelerini ve hareket etmelerini sağlamakla yükümlüdürler. 

h) Belediye bandosu belediye zabıta personelinden teşekkül ettiği takdirde, bu Yönetmelikte belirtilen kıyafet üzerine işaret olarak “Bando Liri” takarlar.

ı) Belediye zabıta personeli kollarına 10 uncu maddedeki görevlerine göre kolluk ve işaretleri takabilir. 

i Verilen giyecek eşyasının iyi, temiz, sağlam ve noksansız bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Giyim eşyasının bakım ve tamiri kullanan personele aittir. 

Belediye zabıta personeline verilecek giyecek yardımı

Madde 28- Belediye zabıta personeline verilecek giyecek yardımının cins, adet, miktar ve bunların verilme şekilleri hakkında 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi ve Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Giyim eşyasının renk, cins ve şekilleri

Madde 29- Belediye zabıta personelinin giyeceği elbise koyu lacivert renkte yün, serj veya lastikotin kumaştan olup teferruatı aşağıda açıklandığı gibidir. 

I- Erkek personel için;

a) Ceket

Bel kısmı godeli olmak üzere tam kruvaze, çift sıra altı düğmelidir. Beden boyu, kollarının tabii sarkıtılmış halinde başparmak ucu uzunluğundadır. Yaka açık ve çift dikişlidir. Üst yaka parçası dört-dörtbuçuk santimetre ve yaka genişliği yedibuçuk santimetredir. Ön tarafta klapa ile birleşen uçları dik kenarlıdır. Devrik kısımları üst düğmeden itibaren onbeş-onsekiz santimetre uzunluğundadır. Klapalara rozet iliği açılamaz.

Cekette iki santimetre çapında hafif bombeli, beyaz renkte, kararmaz, madeni altı düğme bulunur. Göğüs cepleri yoktur. Dış alt cepler gizlidir. Üstten konan kapaklar düğmesiz olup, ceketin arkası ortadan dikişlidir.

Ceketin kol ağızları kapaksız ve kolun ağzında küçük boyda üç beyaz düğme vardır. İçte iki cüzdan cebi ve bir küçük cep bulunur. Astar kumaşa uygun renkte; kol astarı düz veya çizgili açık renklidir. (Şekil:1)

b) Pantolon

Pantolon düz paçalı ve belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısım vücuda uygun bir bollukta olup paçalara doğru darlaşır. Paça genişliği yirmiiki-yirmidört santimetredir. Boyu, paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır. Paçaların arka iç kısmına iki santimetre genişliğinde on-oniki santimetre uzunluğunda kendi kumaşından takviye parçaları dikilir.

Pantolonda iki yan ve bir arka cebi bulunur. Arka cep kapaklıdır. Pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için (iki-dört) santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılır. (Şekil:2)

c) Şapka (Kasket)

Elbise kumaşından yapılır. Güneşlik, kuşak ve tepelik kısımlarından ibarettir.

Güneşlik: Beyzi biçimindedir. Üst ve alt kısımları plastik madde ile kaplı sert mukavvadandır. Tamamı plastik veya fiberden de olabilir. Rengi kışlık kıyafette siyah, yazlık kıyafette beyazdır. Kokardın hizasında güneşliğin genişliği beş santimetredir.

Kuşak (Şapka Kemeri): Dörtbuçuk santimetre genişliğindedir. Dikliği sağlamak için içten mukavvalıdır. Üzerine ayrıca siyah renkli fitilli bir şerit (Grogen Kurdele) geçirilir. Kurdelenin ek yeri kokardın altında kalır.

Tepelik; tek parçalı, düze ve gergindir. Gerginliği temin için içerisine çelik tel veya ıslaklığa dayanıklı bir kasnak konur. Tepeliğin üst kısmı önden geriye doğru beyzi olup ortalama olarak uzun çapı yirmidokuz, kısa çapı yirmiyedi santimetredir. Baş çevresiyle mütenasip olarak tepeliğin bu çapları daralır veya genişler.

Şapkanın iç kısmı astarlı olup kuşak altı iç kenar meşini ile çevrilidir.

Tepeliğin üst kısmında kokart bulunur.

İsteyen belediyeler, iklim zaruretlerini göz önünde tutarak, zabıta personeline yazlık şapka verebilirler.

Yazlık şapkanın güneşlik ve tepelik kısmı kumaş veya plastikten beyaz renkli olup ölçü ve işaretleri kışlık şapkanın aynıdır. (Şekil:3)

d) Gömlek

Kışlık ve yazlık olmak üzere iki türlüdür. Kışlık gömlek ceket içine giyilir. Poplin, keten veya buruşmaz kumaştan gri veya açık mavi renklidir. Yakası spor yaka biçiminde ve iki uç açıklığı sekiz-on santimetredir. Giyildiği zaman arkada ceket yakasından bir santimetreden fazla taşmaz. Genişliği ensede üç-dört santimetre, uçlara doğru beş-yedi santimetredir. Kol kapakları spor ve tek düğmelidir. Kol boyu ceketin kol boyunu aşmaz. Gömleğin arkası robalıdır.

Yazlık gömlek ceketsiz giyilir. Poplin, keten, presko veya viskondan gri veya açık mavi renklidir. Yakacı açık ve spor biçiminde, kol kapakları düğmeli ve robalıdır. Önde göğüste düğmeli iki cebi vardır. Cepler ondört-onyedi santimetre ebadındadır. Altı santimetre genişliğinde bir kapak ortası plikaşeli cebe düğme ile iliklidir. Kol, cep ve bedende kullanılacak düğmeler bir-iki santimetre çapında mika ve kemik olup gömlek rengindedir. (Şekil:4)

İsteyen belediyeler, iklim zaruretlerini göz önünde tutarak, yazlık gömleklerin kısa kollu olmasına karar verebilirler.

e) Kravat

Koyu lacivert yün, keten veya terlenden olup desensizdir. Bağlandığı zaman üst parçanın ucu pantolon kemerinin altına gelecek uzunluktadır.

f) Ayakkabı

Siyah renkli deriden, üstten bağlı ve maskaratlıdır. Kışın lastik veya kauçuk altlı iskarpin olabilir. Bot verilmesi gereken hallerde siyah renkli bot verilir. (İstisnai hallerde çizme verilmesi zaruri görülürse siyah çizme verilir.) İskarpin topukları iki santimetre yüksekliğinde ve geniş ökçelidir. Topuklara ökçe lastiği konulabilir. Törenlerde üzerine beyaz plastik tozluk takılır.

g) Çorap

İyi kaliteden iplik, yün veya naylondan siyah veya lacivert renklidir.

h) Eldiven

İçerisi müflonlu veya tüylü siyah süet veya deriden olup; beş parmaklıdır. (Yazın törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz renkli ve merserizedir.)

ı) Kemer

İki-üç santimetre genişliğinde, elbise renginde veya koyu renkli deri veya vinileksten ve üzeri armalı madeni tokalıdır.

i) Yün boyun atkısı (Kaşkol)

Lacivert renkli ve yündendir.

j) Palto

Koyu lacivert kalın yünlü kumaştan kruvaze biçiminde iki sıra üçer adet büyük boy düğmelidir. Beden bolcadır. Palto boyu diz kapağından beş santimetre yukarı gelecek uzunluktadır.

Yakası tek parçalı olup, gerektiğinde kapatılabilir biçimdedir. Yaka genişliği arkada sekiz, önde oniki santimetredir. Yaka uçları yuvarlaktır. İcabında kapatabilmek için sol yakanın altında kumaştan bir dil ve sarkmaması için düğme konur. Sağ yaka ucunda bir düğme daha bulunur. Cepler kesik cep tipinde olup üst kenarı orta düğme hizasında başlar; yarı çapraz şeklinde ve onsekiz santimetre kadardır. Cep kapak parçasının genişliği beş santimetredir.

Palto arkada enseden itibaren kemerin alt hizasına kadar normal dikişlidir.

Arka kuşak bel hizasında arka yan dikişlerden başlamak üzere tek parçalıdır.

Palto kolu ceket kolunu dışarıya taşırmayacak uzunlukta düz, kapaksız ve düğmesizdir. (Şekil: 5) 

k) Pardesü

Lacivert renkte yünlü veya lastikotin kumaştan yapılır. Genel biçimi kruvaze, iki yandan cepli, dört düğmelidir ve boyu diz kapağı hizasındadır. Ön göğüs hizasında galsamaları vardır. Yakası, düz erkek yakasıdır. Ön klapa bele kadar açıktır. Klapa genişliği onbir santimetre, yaka kenarı üç sıra dikişlidir.

Göğüs parçaları, omuzdan göğüse doğru yirmi santimetre uzunluğundadır. Omuz ve kol dikişlerinden bedene tespit ettirilmiştir. Galsamanın birleştiği omuz noktası ile yaka arasında dört santimetre açıklık vardır. Serbest olan köşede bir düğme bulunur.

Cepler yan kesik cep tipindedir. Cep ağızları dörtbuçuk-beş santimetre genişliğinde kumaş parçalıdır.

Kollar iki parçalıdır ve kapaklıdır. Alt dikişten dönen sekiz santimetre genişliğinde kapaklar üst dikişi üç santimetre geçecek kadardır ve düğmelidir.

Robalar, arka robada, yaka omuzlar ve kol dikişlerinden sabit vaziyettedir. Sırt kısmı serbesttir. Robada ve ön parçalarda arkadaki gibi üç sıra dikiş vardır.

Bel kemeri, iki taraftan üçer sıra dikişlidir. Belin iki tarafında kemer köprüleri ve pardesünün arka ortasında dikişi vardır. (Şekil: 6)

l) Yağmurluk

Koyu lacivert renkte, su geçirmez kumaştandır. Biçimi pardesünün aynı olup, yakasına portatif olarak raptedilen bir kukuletası vardır.

m) Meşin Ceket

Siyah deriden olup kruvaze ve iki sırada altı düğmelidir. Biçimi reglan kollu (Truakar) ve doksan santimetre boyundadır. İçi kürklü veya müflonludur.

Yakası düz erkek yakasıdır. Yaka genişliği arka ortasında altı santimetre, önde on santimetredir. Klapa genişliği üç santimetredir. Sol klapada bir ilik olup, istenildiği zaman sağ yakanın altındaki düğmeye iliklenir.

Kollar reglan kollu olup ön parçada kol kapağı hizasında kol üst dikişine düğmelenen bir bant vardır.

Bel kemerli ve tokalıdır. Kenarları içten dikişlidir.

Önde kapalı iki gizli cep vardır. Kapak uzunluğu onsekiz santimetredir. Düğmeler ceket derisinden olmak üzere ikibuçuk santemetre çapındadır. (Şekil: 7)

II- Kadın personel için

a) Tayyör

Ceket, etek ve pantolondan ibarettir. Erkek personel kumaşındandır.

Tayyörün boyu, kolların tabii sarkıtılmış halinde başparmak ucu uzunluğundadır. Tam kruvaze modelde olup çift sıra iki düğme ile iliklenir. Üst yaka dört santimetre, yaka genişliği sekiz santimetredir. Yaka koltuk hizasına kadar açıktır. Tayyörün iki yanında beş santimetre genişliğinde kapakları olan iki gizli cebi vardır. Kapaklar cebi örtecek vaziyettedir.

Kollar düz tayyör koludur; kol ağızları kapaksızdır. Kol üst dikişinin ucunda beş santimetre uzunluğunda yırtmaçları vardır.

Tayyör arka ortasından bir dikişlidir. İki pens ile vücuda oturtulmuştur.

Etek arkasında çift pilesi olan, arkadan fermuarlı, grogren ve ekstrofordan kemerli ve düzdür. Uzunluğu diz kapağı hizasındadır. (Şekil:8)

b) Kep

Elbise kumaşındandır. Kalotu üç parçalıdır. Kepin kenarı baş çevresini bütün döner ve arka ortasında iki uç incelerek birbirinin üstüne biner. Kenarın genişliği sağ tarafta beşbuçuk santimetre, ön ortasında altı santimetre, sol ve üç dikişin birleştiği tarafta dokuzbuçuk santimetredir.

Astar yerine fötr ile çalışır, ayrıca astar konmaz. Baş çevre kordelası ile lastiği vardır. (Şekil:9)

c) Gömlek

Kışlık ve yazlık olarak genel biçimi, kumaşı ve rengi erkek gömleğinin aynıdır.

d) Çorap

Ten rengi, normal ipek veya naylon çoraptır.

e) Ayakkabı

Siyah vidaladan, maskaratsız ve bağsız, yarım topukludur.

f) Kravat

Erkek personelin aynıdır.

g) Eldiven

Siyah veya lacivert renkte, süet veya deriden desensiz, düz spor eldivendir. (Yazın törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz renkli merserizedir.)

h) Palto

Erkek paltosuna benzer, yaka, cep, kollar ve arka kuşak aynıdır. Ancak önde iki sırada dört düğme vardır ve ilikleniş erkek paltolarının aksi istikametinde olur.

ı) Pardesü

Genel biçim, yaka, göğüs parçaları, cepler, robalar, arka, bel kemeri bakımından erkek pardesünün aynı olup, sadece ilikleniş sağdan soladır.

İşaret, isim plakası ve apolet

Madde 30- Belediye zabıtası amir ve memurlarının takacakları işaret, isim plakası ve apoletler aşağıda gösterilmiştir.

a) Kokart

Kokart arakasındaki maşalar vasıtasıyla, şapka tepeliğinin ön üst kısmına takılır. Yan kenarları zeytin dalı kümesi ile çevrili olup, beşbuçuk santimetre çapındadır. Zeytin dallarının üstte birleşeceği yerde bir tam ondadört santimetre çapında bir ayyıldız bulunur. Zeytin dalı çerçevesi içinde tabana ikibuçuk santimetre çapında ve güneşi tasvir eden bir yarım daire yerleştirilmiştir. Bu yarım dairenin yuvarlak üst kenarı, ışığı temsel eden on adet madeni hatla zeytin dalı çemberi ile birleştirilmiştir.

Kokart dökme veya pres kararmaz beyaz madendendir. İç zemin, gri veya mavi renktedir. Kokart tümü ile polyester kaplı olabilir. Kadın personele ait kepte ise kokart kepin sol ön kısmında bulunur. (Şekil 10),

b) Arma

Arma, kokardın üst kısmındaki ayyıldızın çıkarılmış bir örneğidir. Ceket, yazlık gömlek veya paltonun sol göğüs hizasına takılır. Büyükşehir belediyeleri hariç bütün belediye zabıta personeli bu armayı kullanır.

5216 sayılı Kanun kapsamında bulunan büyükşehir belediyelerinin zabıta personeli ise Şekil:11'de, ebat, biçim ve renkleri belirtilen büyükşehir belediyesi armasını kullanırlar. Büyükşehir belediyelerinden isteyenler ayrıca arma ile birlikte kendi şehir amblemlerini de kullanabilirler. Ancak şehir amblemleri Şekil:11'deki armanın ebadında olmalıdır.

Büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe belediyeleri zabıta personeli de birinci fıkrada açıklanan genel armayı kullanırlar.

c) Rütbe

Zabıta amir ve memurları sınıf ve rütbelerine göre takacakları özel işaretlerle birbirinden ayrılırlar. Bu işaretler elbise takımının cüzüdürler.

Temel işaret, beyaz madenden yapılmış altı santimetre uzunluğunda tek kanattır. İki taraflı (simetrik) üç sıra üçlü zeytin yaprağından ibaret olup dökme veya pres olarak yapılır. Tümü ile polyester kaplı olabilir. Arkasında bulunan kanca veya vidaları ile şapkada kokart altına ceket, yazlık gömlek ve paltoda sağ göğüs üzerine takılır.

Zabıta Memuru:

Tek kanat:

Üst orta kısmında ayrıca beyaz pres veya madenden yapılmış beş köşeli yıldız bulunan tek kanat.

Zabıta komiseri:

Üst orta kısmında tek yıldız bulunan tek kanat.

Zabıta Amiri:

Üstünde iki yıldız bulunan tek kanat.

Zabıta Müdürü veya Şube Müdürü:

Üstünde üç yıldız bulunan tek kanat.

Zabıta Daire Başkanı

Üstünde üç yıldız bulunan çift kanat.

İşaretlerini taşır. (Şekil:12)

Zabıta daire başkanı, müdürü veya zabıta amirleri ayrıca işaret olarak kışlık ceket ile yazlık gömleklerde, üst yaka bitiminde sağ ve sol taraflarda birer tane olmak üzere, içinde tek yıldız bulunan ve kenar uzunlukları iki veya üç santim boyunda düz çizgi ile çerçevelenmiş üçgen şeklinde madeni bröve takarlar.

d) İsim Plakası (Şekil 13)

Sağ göğüsteki rütbe işaretinin altında personelin bağlı olduğu belediyenin adı ile kendi adını ve sicil numarasını belirten bir plaka bulunur. Plaka lacivert renkte mika, plastik veya benzeri sert bir madenden olup yedi santimetre genişliğindedir. Plakanın kenarları ince bir beyazlıkla çevrilir.

e) Şapka Sırması (Şekil:14)

Zabıta amiri ile müdürlerinin şapkalarındaki güneşliğin üstünde beyaz madeni bir zeytin dalı, zabıta daire başkanlarının şapkalarındaki güneşliğin üstünde ise beyaz madeni iki zeytin dalı bulunur. Ayrıca zabıta daire başkanları ile müdürlerinin sağ omuz cephesinden sağ göğsüne uzanan ve ceketin üst düğmesine raptedilmiş beyaz bir kordon bulunur.

f) Apolet (Şekil:15)

Ceket, palto, pardesü ve yazlık gömleğin omuzlarında bulunur. Apolet, giyilen eşyanın kumaşından yapılır. Bir kat tela konmuş iki kat kumaştan ve takriben onyedi santimetre uzunluğunda olup, omuz başlarına kol dikişleri ile dikilir. Üst yaka dikişine kadar devam eder ve yaka kenarı ile temaslı olarak dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında altı santimetre ve omuz nihayetine gelen düğme hizasına dört santimetredir. Ucu yuvarlaktır. Tek kanat rütbe işareti takan zabıta memuru, zabıta komiseri ve zabıta amiri bu apoleti takarlar. Apoletin üzerinde sadece personelin sicil numarası bulunur. Zabıta müdürlerinin taktığı apoletin kenarlarına beş milimetre eninde beyaz renkte tek sırma geçirilir Çift kanat rütbe işareti takan zabıta daire başkanının taktığı apoletlerin kenarına ise ayrıca beş milimetre eninde beyaz çift sırma geçirilir..

Belediye zabıta kıyafetini kullanma yasağı

Madde 31- Belediye zabıta personeli için bu Yönetmelikte şekli gösterilen resmi kıyafet ile işaretler başka bir özel veya kamu kuruluşu mensubu tarafından kullanılamaz 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Personelin Hak ve Yükümlülükleri

Belediye vasıtalarından yararlanma

Madde 32- Belediye zabıta görevlilerinin, belediyenin kurduğu veya belediyeye bağlı işletmelerin şehir içi yolcu taşıma vasıtalarından yararlanmalarında, 8/1/2002 tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları uygulanır.

 

İzin hakkı

Madde 32- Zabıta personelinin izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın işleyiş düzenini aksatmamak kaydı ile verilir. İzin planlaması yıllık olarak zabıta birim amirliğince yapılır.

Ödüllendirme

Madde 33- Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren zabıta personeline, başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

Meslekten çıkarma ve diğer disiplin cezaları

Madde 34- Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

Amir ya da üstlerinin zabıta hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını engellemek, toplu hale dönüştürerek bu eyleme katılmak, katılmayı tahrik veya teşvik etmek,

Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kullanmak,

Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza geçme, ırza tasaddi, sahtecilik, kalpazanlık suçlarını işlemeye teşebbüs etmek,

Suç kanıtlarını kasıtlı olarak yok etmek, bilerek ve isteyerek yok olmasına neden olmak, saklamak, saklanmasına yardımcı olmak veya değiştirmek,

Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,

Kimlik belgesini başkalarının kullanımına vermek.

Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,

Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde uyuşturucu madde veya alkollü içki kullanmak yahut kullanılmasına göz yummak,

Uyuşturucu maddelerin yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, yollanmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak,

Kumar oynamak veya oynatmak,

Görev sırasında yardım isteyen zabıta personeline haklı bir neden yokken yardımdan kaçınmak,

Kaçakçılık yapmak,

Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada bulunduğu kanıtlanmış olmak ve bunun haklı kaynağını gösterememek,

Yasadışı örgütlere lojistik destek sağlamak ya da üyelerini güvenlik kuvvetlerinden saklamak, saklanmasına yardımcı olmak,

Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek.

Diğer disiplin cezaları için 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Geçici görevlendirme

Madde 35- Zorunlu hallerde, belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personel zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

Geçici görev süresi hiçbir şekilde bir yıl içinde altı ayı geçemez.

Belediye zabıta görevlilerine başka hizmet verilmesi

Madde 36- Belediye zabıta görevlilerine zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemez. Ancak, olağanüstü hallerde mülki amir veya belediye başkanının emri ile geçici olarak başka görevler de verilebilir.

Başka bir belediyede görev alma

Madde 37- Bir belediyede görevli zabıta amir ve memuru, atamaya yetkili amirin muvafakatı ve memurun kabul etmesi ile Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinde belirtilen ilkelere uyulması şartıyla başka bir belediyede geçici olarak görevlendirilebilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik belgesi

Madde 38- Her zabıta memuruna bir kimlik belgesi verilir.

Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil numarası, unvanı ve kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır.

Kimlik belgesini belediye başkanı, yetki vermesi halinde ilgili belediye başkan yardımcısı veya genel sekreter imzalar.

Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.

Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan zabıta memuru kimliğini belediye başkanlığına teslim eder. (Şekil:16)

Hizmetin gereğini yapmada uyulacak esaslar

Madde 39- Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan işlerde belediye zabıtası memuru kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyeti en kısa zamanda merciine bildirir.

Kendisine teslim edilen eşyanın iyi kullanılması ve korunması

Madde 40- Zabıta personeline teslim edilmiş vasıta, malzeme, teçhizat ve eşyanın kaybolması, tahribi, kötü, hor ve amaç dışı kullanımı durumunda kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

Gönüllü zabıta

Madde 41- Zabıta teşkilatı kurulmamış olan belediyelerde veya zabıta teşkilatı kurulmuş olmakla beraber zabıta hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde 9/10/2005 tarih ve 25981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre, gönüllü zabıta teşkilleri kurulması belediyelerce teşvik edilir.

Kazanılmış hakların saklılığı

Madde 42- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmış olan zabıta personelinin kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 43- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 

-5393 sayılı Belediye Kanunu,

-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

-2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

-Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

-Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik,

-Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

-Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

-Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

-Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

-Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

-Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

hükümleri uygulanır.


 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

Madde 44- 15.07.1969 tarih ve 13249 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği ve 12.03.1990 tarih ve 20459 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Belediye Zabıta Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 45- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 46- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı

 

Sicil No

 

Görev Yeri ve Ünvanı

 

Atanmak İstediği Görev

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

PUAN DEĞERİ

ADAYIN PUANI

1. Başvuru tarihi itibariyle en son öğrenim durumu

a) Orta Öğretim (Lise ve dengi meslek okulları)

b) Önlisans

c) 3 Yıllık Yüksek Okul

d) Lisans

e) Yüksek Lisans

f) Doktora

2

4

6

8

10

12

 

2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı KHK' nin 2'nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici Personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)

a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için

1

0,1

 

3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/1 0'u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u katsayı ile çarpılarak hesaplanacaktır.)

a) 76-80 arası

b) 81-85 arası

c) 86-90 arası

d) 91-95 arası

e) 96-100 arası

1

1,5

2

2,5

3

 

4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

a) Her takdirname için

b) Her ödül için

6

8

 

5. 18/04/1999 tarihinden sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Aday memurluk eğitimleri hariç her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

a) 05-15 gün süreli

b) 16-31 gün süreli

c) 2-3 ay süreli

d) 4-6 ay süreli

e) 7-12 ay süreli

f) 12 aydan fazla süreli

0,5

1

1,5

2

2,5

3

 

6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK' ye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

a) (D) alanlara

b) (C ) alanlara

c) (B) alanlara

d) (A) alanlara

1

2

3

4

 

7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)

a) Her uyarma kınama için

b) Her aylıktan kesme için

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

-10

-12

-14

 

8. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır.)

a) Başarısız olduğu her bir sınav için

b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

c) Eğitim programından ilişiği kesilenler için

-2

-3

-5

 

Eksi puanlar düştükten sonra toplam

   
       

ŞEKİLLER

PANTOLON

ŞEKİL:3

ŞAPKA

CEKET (ÖN)

GENEL GÖRÜNÜŞ

CEKET (ARKA)

ŞEKİL:1

ŞEKİL:2

 

ŞEKİL:4

YAZLIK GÖMLEK

ŞEKİL:5

PALTO

 

MEŞİN CEKET

ŞEKİL: 7

PARDESÜ 

ŞEKİL:6

 

TAYYÖR

ŞEKİL: 8

ŞEKİL: 9 

KEP

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARMASI

ŞEKİL: 10

ŞEKİL:11

Beyaz

4 cm

2 cm

5 mm

Açık Mavi

Yeşil

(Yaprağın çevresi)

KOKART

 

ZABITA MEMURU 

 

RÜTBE İŞARETLERİ

ZABITA KOMİSERİ 

ZABITA AMİRİ 

ZABITA MÜDÜRÜ 

ZABITA DAİRE BAŞKANI 

ŞEKİL:12

ŞEKİL: 13

BELEDİYE İSİM LEVHASI

ŞEKİL:14

ŞAPKA SIRMASI

SIRMALI APOLET 

ŞEKİL: 15

APOLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEKTİR

8,5cm

 

 

 

BELEDİYE ZABITASI KİMLİK KARTI

…………….. BELEDİYESİ

5,5

cm

ADI SOYADI

:

RESİM

ÜNVANI

:

SİCİL NO

:

T.C KİMLİK NO

:

KAN GRUBU

:

ÖNYÜZ

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU

İL İLÇE:

MAH./KÖY:

CİLT NO: AİLE SIRA NO: SIRANO………………….

BABA ADI: ANNE ADI

D. YERİ D.TARİHİ……………………………………….

ONAY

BU KART BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILAMAZ.

BU KART BAŞKA AMAÇ İÇİN KULLANILAMAZ

SOĞUK DAMGASI OLMAYAN KARTLAR GEÇERSİZDİR

BU KARTI BULDUĞUNUZDA LÜTFEN …………… NO'LU TELEFONA BİLGİ VERİNİZ

ARKAYÜZ

ŞEKİL 16
 
Son Güncelleme : 04.09.2012 14:09:17
  • Share/Bookmark
  • İçeriği arkadaşına gönder
  • İçeriği Yazdır
İlk değerlendiren siz olun

Siz de Yorumunuzu ekleyin

  • * Doldurulması Zorunlu Alanlar
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
back on top