skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Kiralama İhalesi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

No

İşyeri Mevkii

No/Nevi

Süre

Muhammen Sezonluk (3 Ay)

Kira Bedeli

Geçici T.

   İştirak T.

Saat

1

Kandıra Bağırganlı Sahili  

5 Nolu İşyeri (Mısırcı)

3 Yıl

9,5

2.850,00-TL+KDV

256,50-TL

1.000,00-TL

10:30

2

Kandıra Bağırganlı Sahili 

8 Nolu İşyeri (Hediyelik Eşya)

3 Yıl

9,5

2.850,00-TL+KDV

256,50-TL

1.000,00-TL

10:33

3

Kandıra Bağırganlı Sahili 

12 Nolu İşyeri (Köy Ürünleri)

3 Yıl

9,5

2.850,00-TL+KDV

256,50-TL

1.000,00-TL

10:36

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 16 Ağustos 2017 tarihinde yukarıda belirtilen saat ve şartlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
 İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak),
2- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 
5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,  6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı,
GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi,  2-Nüfus Kayıt Örneği,  3-İkametgâh Senedi,
TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce Saat: 12:30'a kadar K.B.B. Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile  iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
*  İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

back on top