skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

26 Temmuz 2017 Kiralama İhalesi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI 

 

Gölcük İlçesi, Saraylı Mevkii, Düzağaç Mahallesi, 197 Ada, 1 Parsel Kalıcı İş Merkezinde bulunan   Zemin kat; 14, 1.kat ; 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ,30, 32, 33 ,37, 38, 39, 40, 43, 45 ve 46 nolu  18 Adet işyeri (540 m²)  müştereken Aylık 1.840,00TL+KDV kira bedeli üzerinden 60(altmış) ay süre ile           26 Temmuz 2017 günü Saat 10:30’da KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale yasasının 45.Maddesine  göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi  yapılacaktır.
 İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline(1.000,00TL) ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2- Geçici teminat(3.312,00TL) yatırdığına dair makbuz aslı, 3- İştirak teminatı (8.000,00TL) yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,  5-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,  6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı,
GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi,  2-Nüfus Kayıt Örneği,  3-İkametgâh Senedi,
TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 25/07/2017 günü Saat: 12:30'a kadar K.B.B. Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar.Dai.Başk. Encümen Şb.Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile  iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
*  İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

back on top