skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

2017 Yılı İdare İşler Şube Müdürlüğü Fidanlık Şefliğinde Kullanılmak Üzere Çeşitli Türlerde Çim,Gübre,Torf ve Saksı

ÇİM,GÜBRE,TORF VE SAKSI SATIN ALINACAKTIRKOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI - PARK BAHÇELER İDARE ŞB.MD.

2017 Yılı İdare İşler Şube Müdürlüğü Fidanlık Şefliğinde Kullanılmak Üzere Çeşitli Türlerde Çim,Gübre,Torf ve Saksıalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/250024
1-İdarenin
a) Adresi : Karabas Mahallesi Fuar İçi Altıcı sok. No:60 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623256922 - 2623256177
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kocaeli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
150000 m² Rulo Çim,23.000 kg Çim Tohumu ve nitelikleri ve özellikleri İhtiyaç listesinde belirtilen 27 kalem Gübre,Torf,Saksı Ve Fidan Destek Çubuğu 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1. Kısımda belirtilen Malzemeler : Kocaeli İli Genelinde Park Bahçeler Bakım Şube Müdürlüğü nün belirleyeceği yerlere, 2. ve 3. Kısımda belirtilen malzemeler: Park Bahçeler İdare Şube Müdürlüğü Kullar Fidanlığına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : 1.Kısım İçin : 150 gün , 2. Kısım İçin 30 gün ve 3. Kısım İçin 30 gün olmak üzere ekte yer alan Teslim Programına göre gerçekleştirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü F Blok Zemin Kat
b) Tarihi ve saati : 04.07.2017 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler aşağıda belirtilen kısımlara göre istenen belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

1. Kısım İçin (Rulo Çim) 

1.a)Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Üretici Lisans veya Uygunluk Belgesi,

1.b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Tescil Belgesi

2. Kısım İçin (Çim Tohumu)

2.a) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluş Belgesi 

2.b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Üretici Lisans veya Uygunluk Belgesi,

2.c) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Tescil Belgesi

3. Kısım için (Gübre,Torf,Saksı Ve Fidan Destek Çubuğu )

3.a) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Tescil Belgesi(Leonardit,Torf,Koyun Gübresi,Kompoze Gübre ve Amonyom Sülfat için)

3.b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Üretici Lisansı veya uygunluk belgesi (Leonardit,Torf,Koyun Gübresi,Kompoze Gübre ve Amonyom Sülfat için)

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İstekliler 2. Kısım (çim Tohumu) ve 3. Kısım (Gübre,Torf,Saksı Ve Fidan Destek Çubuğu ) için;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.  

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

1. Kısım İçin Her Türlü Rulo Çim Alımları

2. Kısım İçin Her Türlü Çim Tohumu Alımları

3. Kısım İçin Her Türlü Peyzaj Ürünleri Alımları 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad.No:80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


back on top