skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 Konu:                     Hukuk Komisyonu Raporu

Dairesi:                   Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Evrak Tarih ve No: 06/04/2010-8472

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2010 yılı Mayıs ayı 1. birleşiminin 1. oturumu 14/05/2010 Cuma günü saat 15:00'da yaptığı toplantısında alınan 2010-241 sayılı kararıdır.

 

Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 10/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

 Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği aşağıda sunulduğu gibi;

 

KOCAELİ  BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 BİRİNCİ  BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.

 

Kuruluş ve Yasal Dayanak

Madde 2- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında 12. 04. 2005 tarih ve 695 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kurulan Ulaşım Dairesi Başkanlığı;

 

-          Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğü

-          Kara Ulaşımı Şube Müdürlüğü

-          UKOME Şube Müdürlüğü

-          Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü

-          Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ nden oluşmaktadır.

 

Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/ f-l-p ve 21. Maddeleri ile 53593 sayılı Belediye Kanununun 15/ b-f-p maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

                       

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte ifade edilen;

 

3.1 Belediye                                 : Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,

3.2 Belediye Başkanı                  : Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanını,

3.3 Meclis                                    : Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisini,

3.4 Encümen                               : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümenini,

3.5 Genel Sekreter                      : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,

3.6 Genel Sekreter Yardımcısı  : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi

                                                        Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter

                                                        Yardımcısını,

3.7 UKOME Kurulu                  : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon

                                                       Merkezini,

3.8 Daire Başkanı                       : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanını,

3.9 Şube Müdürü                        : Kara Ulaşım Şube Müdürü, UKOME Şube Müdürü,

         Deniz Ulaşım Şube Müdürü, Trafik Hizmetleri Şube

         Müdürü ve Ulaşım Planlama Şube Müdürünü,

İfade  eder.

 

Tanımlarda yer almayan konularla ilgili kanunlarda yer alan ifadeler geçerlidir.

                             

                                                                                                                                     

 

İKİNCİ  BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Ulaşım Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri

Madde 4- Ulaşım Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri şunlardır:

 

4.1- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde verilen görev, yetki ve sorumlulukların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak.

4.2- Büyükşehir Ulaşım Master Planının hazırlamak, Belediye Başkanının onayına sunmak, uygulamak.

4.3- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ulaşım, toplu taşıma ve trafik hizmetlerini; Ulaşım Master Planına uygun politikalar/ projeler belirleyerek  gerekli entegrasyon ve koordinasyonu sağlamak suretiyle yapmak ve gerekli önlemleri almak.

4.4- Ulaşım Koordinasyon Merkezini (UKOME) toplamak.

4.5- Daire Başkanlığınca yürütülen işlerin, yasal mevzuata (kanun, yönetmelik ve

       yönergelere) uygun yapılmasını sağlamak, kontrol etmek, Daire Başkanlığını sevk, idare

       ve temsil etmek.

4.6- Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen toplu taşıma ve trafik hizmetlerinin gerektirdiği

       tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek veya işlettirmek.

4.7- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kara ve denizde faaliyet gösteren taksi ve

       servis araçları dahil her türlü toplu taşıma aracı ile açık/ kapalı otoparklara, çekici ve

       kurtarıcı hizmeti sunanlara izin/ ruhsat vermek.

4.8- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gerekli çalışmaları koordine, kontrol ve takip

       etmek.

 

Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 5- Deniz Ulaşım Müdürlüğü, İzmit Körfezinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki yerleşim birimleri ve gerekirse komşu il sınırları yerleşim birimleri arasında kara ulaşımına alternatif model olarak denizde toplu taşıma hizmetleri ile Kocaeli Büyükşehir belediyesi bünyesindeki diğer Daire Başkanlıklarının (deniz aracı olanların) deniz araçlarının işletilmesini yürütür.

 

Bu amaçla;

5-1 Belirlenen hatlarda yolcu taşımacılığını devam ettirir, verimsiz hatları değerlendirip

      iptalini talep eder, yeni hatların ihdas edilmesi için projeler üretir, Daire Başkanlığının

      onayına sunar.

5-2 Gelişen teknolojilere uygun tercihler konusunda projeler üretir ve Daire Başkanlığının

      onayına sunar.                                                                                                                    

5-3 Sorumluluğunda bulunan tüm deniz araçlarının günlük ve periyodik bakım/ onarımlarını

      yapar/ yaptırır ve personel ihtiyacını karşılar.

5-4 Denizde yolcu taşımacılığı hizmetinin aksamadan yürütülmesini sağlar.

5-5 Toplu taşıma hizmetleri dışında, günlük yada mevsimlik turlar ve aktiviteler düzenler,

      özel organizasyonlara bedeli mukabilinde deniz aracı kiralar.

 

Kara Ulaşımı Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 6- Kara Ulaşım Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetkiler kapsamında, Büyükşehir belediyesi sınırlarında

“kara yolu ile toplu taşıma” hizmetlerinin yürütülmesini, işletilmesini veya işlettirilmesini yürütür.

 

Kara Ulaşım Müdürlüğü bu amaçla;

 

6.1- Toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük ve aylık çalışma

       programlarını hazırlar ve uygulamayı takip eder, aksaklık durumlarında gerekli

       düzeltmeleri yapar.

6.2- Toplu Taşıma düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME’ teklif sunar,

       Yönetmelikler hazırlar, Toplu Ulaşım sistemlerinin UKOME kararları ve Yönetmeliklere

       uygun yapılmasını denetler.

6.3- Hat ve Güzergahlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapar/ yaptırır, elde edilen

       bulgular doğrultusunda şehrin yol ve yerleşim durumuna göre düzenlemeler yaparak

       uygulanmasını temin ve kontrol eder.

6.4- Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Toplu Taşıma sorunları ile kurum, kuruluş ve

       kişilerden gelen öneri, talep ve şikayetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri

       yapar.

6.5- Büyükşehir belediyesi sınırlarındaki Toplu Taşıma Güzergahlarındaki açık ve kapalı

       durakların ve durak levhalarının bakımını, onarımını ve gerekiyorsa yenilenmesini yapar

       veya yaptırır.

6.6- 4734 sayılı kanunda belirtilen  ve  Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan “ Kocaeli

       Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği” ne uygun olarak

       “ücretsiz ve indirimli seyahat kartı”  uygulamalarını yapar ve denetler.

6.7- Şube Müdürlüğüne ait araç parkının, makinelerin, ekipmanların ve taşınır/ taşınmazların

       bakım ve onarımını yapar.

6.8- Toplu Taşıma sistemlerindeki diğer alternatif taşımacılık sistemleri ( raylı/ hafif raylı,

        lastik tekerlekli vb.) hakkında fizibilite, araştırma/ geliştirme çalışmalarını bu konuda

       çalışmaları olan diğer kurumlarla yada bilimsel kuruluşlarla ( üniversiteler, teknoloji

       enstitüleri vb.) koordinasyon içerisinde yapar ve projeler üretir.

6.9- Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma aktarma merkezleri, araç peronları ile

       yeni durak yerlerini belirler, yapar/ yaptırır ve işletir/ işlettirir.

 

UKOME Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 7- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği, 86/ 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile ilgili diğer yasalar ve mevzuat hükümlerine göre görev yapan UKOME Şube Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 9. Maddelerine göre TC İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 15 Haziran 2006 tarih ve 26199 sayılı resmi gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) sekreterya hizmetlerini yürütmektedir.

 

UKOME Şube Müdürlüğü bu amaçla;

 

7.1- İlgili kurum, kuruluş, Belediyemiz birimleri ile vatandaşlarımızdan gelen talepleri

        Belediye Başkanının onayı doğrultusunda gündeme alır, gündemi oluşturur ve UKOME

        üyelerine duyurur.

7.2-  UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlar.

7.3-  UKOME görüşme tutanaklarını düzenler.

7.4-  UKOME tutanaklarını karar metni haline getirir, Belediye Başkanının onayına sunar ve

         onay sonrası ilgili mercilere tebliğ eder.

7.5-  Büyükşehir Belediyesi ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde Nazım İmar Planına uygun

        arazi kullanımı ve Ulaşım Planlaması çalışmaları doğrultusunda Ulaşım Master Planının

        yapılması için ön çalışmaları yapar ve UKOME kuruluna sunar.

 

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 8- Ulaşım Planlama Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu gereği, Büyükşehir Ulaşım Ana Planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar Planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmektedir.

 

Ulaşım Planlama Müdürlüğü, bu amaçla;

8-1 Kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde

      çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım

      sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini

      saptar, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları

      tanımlar.

8-2 Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin, araçların değil insanların ekonomik, hızlı,

      konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilecek şekilde planlanması ve bu 

      amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın; hız (yolculuk süresi), konfor,

      güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve

      ulaşılabilirliğini arttırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yol ağının toplu taşım ve

      öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlar, hazırlatır, uygulanmasını sağlar.

8-3 Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri

      gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik   

      projeler hazırlar ve hazırlatır.

8-4 Kentin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit ederek, ulaşım taleplerinin

      gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve proje çalışmalarını

      gerçekleştirir.

8-5 Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla; kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve

      konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun, yaya öncelikli ve özürlülerin ulaşımına

      kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirir, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri

      konusunda altyapı standartlarını belirler, ulaşım projelerinin hazırlanması ve

      uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri

      alır.

8-6 Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projelerle kısa vadeli ve az yatırımla

      gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlayarak, bu amaçla ulaşım sistem

      bütünlüğünü gözeten projeler hazırlar.

8-7 Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya

        yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projeleri geliştirir.

 

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri

Madde 9- Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları içerisinde bulunan ana arterler ve kavşaklarda, trafik akışını sürekli kılacak şekilde yol ve sürüş güvenliğini oluşturmak için sinyalizasyon sistemlerini tesis eder, trafik emniyeti için yatay ve düşey trafik işaretlemelerini yapar.

 

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bu amaçla;

 

9.1- Büyükşehir Belediyesi sınırlarında trafik yoğunluğunun azaltılması, yol ve sürüş

       güvenliğinin sağlanması amacıyla Ulaşım ve Trafik Mühendisliği açısından gerekli yol,

       trafik elemanı, sürüş, trafik malzemesi hakkında gerekli araştırma, planlama çalışmaları

       yaparak müdürlük bünyesinde trafik etkinliğinin geliştirilmesini sağlar.

9.2- Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Trafik Yönetiminin sağlanacağı Ulaşım Kontrol

       Merkezi vasıtasıyla trafiği izler, trafik akışını en iyi şekilde sağlamak amacıyla

       yönlendirir, koordine eder ve denetimini sağlar.

9.3-  Büyükşehir Belediyesi sınırlarında sinyalizasyon sistemlerinin yapım ve bakım onarım

        çalışmalarını 7 gün 24 saat esaslı olarak yapar, sinyalize kavşaklarda ışık zaman

        aralıklarını trafik yoğunluğu ve günün koşullarına göre günceller.

9.4- Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yapım ve bakımından sorumlu olduğu yollarda, trafik

        güvenliğinin sağlanması bakımından gerekli trafik işaret levhalarının her türlü imalat ve

        montaj işleri ile bu işlere ait bakım/ onarım çalışmalarını yapar/ yaptırır.

9.5-  Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yolların yol çizgi işaretlemeleri ile yaya geçidi

        çizgilerini T.C. Karayolları İşaretleme Standartlarına uygun olarak yapar/ yaptırır.

9.6-   Sayım ve etüdler sonucu, gerekli görülen kavşaklara ve yollara, trafik ışıklı işaretlerini,

        işaret levhalarını koyar ve yer işaretlemelerini yapar/ yaptırır.

9.7-   Yollarda trafik açısından tehlike oluşturan engelleri gece ve gündüze göre kolayca

        görülebilecek biçimde işaretler veya ortadan kaldırır/ kaldırtır.

9.8- Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının olduğu yerlere,

        yetkililer tarafından önerilen tedbirlerin alınmasını sağlar.

9.9- İlgili mevzuat ve müfredat hükümlerine göre Trafik Eğitim Parkları yapar/ yaptırır,

       Trafik Eğitimi ( kurum ve kuruluşlara, engellilere, bisikletlilere, çocuklara vb.) verir,

       trafik konulu etkinlikler yapar/ yaptırır, düzenler

                                                      

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Daire Başkanı ve Müdürlerin Görevleri

 

Daire Başkanının Görevleri

Madde 10- Daire  başkanının  görevleri:

 

10.1-  08.04.2008 tarihli İmza Yetkileri Yönergesinde tanımlanan işleri yürütmek.

10.2-  Daire Başkanlığının Stratejik Plan ve Performans Programlarını yaptırmak, takip

          etmek. Bağlı müdürlüklerce yapılan iş ve işlemlerin plan ve programlara

          entegrasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak.

10.3-  Ulaşım Koordinasyon Merkezini toplamak.

10.4-  Daire Başkanlığı bünyesinde ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin aksamadan

          yürütülmesini temin etmek.

10.5-  Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak.

10.6-  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunu işletmek, çalışanların alınan kararlara uygun

          çalışmasını temin etmek ve denetlemek.

10.7.  Daire Başkanlığını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetimine ve diğer tüm kurum ve

          kuruluşlara karşı temsil etmek.

 

Şube Müdürlerinin Görevleri

Madde 11- Şube  müdürlerinin  görevleri:

 

11.1- 08.04.2008 tarihli İmza Yönergesinde tanımlanan işleri yürütmek.

11.2- Biriminin Faaliyet Raporunu hazırlamak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Vizyon ve

         Misyonuna uygun Stratejik Plan hedeflerini ve  Performans Programlarını belirlemek.

11.3- Stratejik Plan ve Performans Programı doğrultusunda belirlenen iş ve işlemleri

         (eksiksiz ve zamanında) yürütmek.

11.4- Müdürlüğünce yapılan işleri mevzuat hükümlerine ( kanun, yönetmelik ve yönergelere)

         uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak.

11.5- Birimlerinin hizmet içi eğitim programlarını yapmak/ yaptırmak.

11.6- Biriminde çalışan personelin görev tanımlarını yapmak. Çalışanların görev tanımlarına

         veya kendisine bildirilmiş görevlerine, mesai saatlerine, iş sağlığı ve iş güvenliği

         kurallarına uygun çalışmasını temin etmek ve kontrol etmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Düzeni ve  Diğer Hükümler

 

 

Çalışma  düzeni

Madde 12- Çalışma  düzeni:

 

12-1 Birimde yürütülen işlerle ilgili bilgi ve belgeler Daire Başkanından izinsiz olarak kurum

        dışına verilemez.

12-2 Her müracaat sahibine hiçbir fark gözetmeksizin eşit ve adaletli hizmet sunulur.

12-3 Her personel yürüttüğü işin gizliliğinden ve dökümanlarının korunup saklanmasından

        sorumludur.

12-4 Demirbaş malzemeler, o malzemeyi kullanana veya malzemeyi kullananın 1. Amirine

        zimmet edilir.

12-5 Tüm personel yetkili makamlarca (İllerde Valilik Makamları) belirlenmiş çalışma

         saatlerine veya işinin gerektirdiği ve amirlerince hazırlanmış vardiya programına uygun

         çalışır.

 

Diğer Hükümler

Madde 13- Bu yönetmelikte yer almayan konularda yasal mevzuat hükümleri uygulanır.

 

                                                          BEŞİNCİ  BÖLÜM

                                                       Yürürlük ve Yürütme

            Yürürlük

Madde 14-  Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve belediye ilan tahtasında veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 15- Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.   

                                                                                                                                       

                                                                                                                     

Dairesinden geldiği şekliyle uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile kabul edildi.

Son Güncelleme : 06.08.2010 16:12:17
  • Share/Bookmark
  • İçeriği arkadaşına gönder
  • İçeriği Yazdır
3 kişi beğendi.
back on top