skip to navigation

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Görev Tanımı

YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR:

 
   Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Görevleri
   (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununca)

 

1- Halk sağlığını korumak amacıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre; zamanında tüm tedbirleri almak, gerekli sağlık projelerini hazırlatmak ve uygulamaya koymak. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan “birey ve ailelerin kendi bünye ve çevre koşullarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan proje ve programların planlamasını yapmak,

2- Belediye memur ve eşlerinin bakmakla yükümlü oldukları ana-baba ve aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarının hastalanmaları halinde tedavileri için poliklinik hizmetlerinin noksansız yürütülmesini sağlamak.

3- SSK ile işbirliği yaparak işçi personel hakkında poliklinik hizmetleri yürütmek

4- Sıhhi denetim ekiplerinin umumi teftiş programlarının hazırlanmasını sağlamak, denetimin sonuçlarını incelemek.

5- Zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele nizamnamesine göre "Zührevi Hastalıklar Muayene ve Tedavi Evleri" açmak, bu talimatnamenin Belediyeye verdiği görevleri yerine getirmek, fuhuşla mücadele komisyonunda uhdesine düşen görevleri yapmak.

6- Haşere, sinek, sivrisinek, kemiriciler ve omurgasızlar vs. gibi insan sağlığını tehdit edici hakiki vektörleri ile mücadele programlarını hazırlamak, çalışmaları takip etmek, gerekli tesis, araç-gereç ve modernizasyonu ve personel eğitimini sağlamak.

7- Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede; ilgili diğer teşkilatlarla işbirliği yapmak, çalışmaların verimini artırmak, yapılan tarama ve dezenfeksiyon çalışmaları denetlemek.

8- Meskenlerin sıhhi şartlara uygunluğu, lağım ve mecraların kontrolü hakkında gerekli çalışmaları yapmak.

9- Belediye hudutları dahilinde belde halkının ihtiyacı olan bölgelerde hastane, tedavi merkezi, dispanser, anne-çocuk muayene ve tedavi evi, gezici semt poliklinikleri açılması için projeler yapmak, üst makama sunmak, mevcut sağlık tesislerinin denetimlerini yapmak.

10- Kronik hastalığı (Şeker Hastalığı, Romatizma, Hemofili, kronik böbrek yetmezliği vb.) olan hastalar için danışma ve tedavi merkezleri açmak ve gerekli olan tıbbi malzeme ve ilaç temininin yapılmasını sağlamak.

11- Daire Başkanlığı hizmetlerini tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlere ait istatistiksi bilgileri şube müdürleri ile koordinasyonu sağlayarak daha anlamlı ve karar verici bir şekilde rehber, liste, grafik vb.lerini düzenlemek, bir rapor halinde üst makama sunmak.

12- Halk sağlığı konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla yazlı basın, radyo ve yerel televizyonlardan yararlanarak eğitim çalışmaları yapmak bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ve mesleki toplumsal örgütler ile işbirliği yapmak.

13- Planlanan faaliyetlerin işlevselliğini arttırıp, maksimum faydayı temin edebilmek amacıyla uygulamalara aktarılacak olan her türlü kaynağın verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak,

14- Büyükşehir Belediyesinin sosyal hizmetler alanındaki yasalarda öngörülen yükümlülüklerinin planlamasını yapmak ve bu alanlarda faaliyet gösteren “kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri” ile eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanması için gerekli olan etkinlikleri gerçekleştirmek,

15- Uygulanan program ve projelerin etkinlik düzeyini arttırabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi birimleri arasında eşgüdüm ve koordinasyon sağlanması için gerekli prosedürlerin oluşturulup, uygulanmasını sağlamak,

16- Toplumsal düzeyde gerçekleştirilen program ve projelerin gerek hedef kitleler ve gerekse tüm toplum kesimleri tarafından “bilinir kılınıp, gerekli desteklerin sağlanması” amacıyla faaliyetler planlamak ve uygulamak,

17- Sosyal Hizmetler alanında ilimizde, ülkemizde ve dünyadaki mevcut uygulamaları takip ederek; Büyükşehir Belediyesi'nin bu konulardaki program ve projelerinin en üst düzeyde gerçekleşmesi için “bilgi birikimi” sağlamak.

18- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki her türlü faaliyete dair evrak kaydını tutmak.

19- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği şekilde çalışması için plan, program ve koordinasyon sağlamak, denetlemek.

20- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hizmetlerde kullanılan her türlü belge, form vb. geliştirerek daha işlevsel hale getirilmesi için önerilerde bulunmak.

21- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı emrinde görev yapan personel ile ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporları düzenlemek, ödül-ceza, takdirname, yer değiştirme gibi işlemler için bağlı bulunduğu Daire Başkanı'na önerilerde bulunmak, personelin yıllık izin programlarını yapmak.

22- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için üst makama önerilerde bulunmak.

23- Başıboş sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, rehabilitasyonu ve gerektiğinde barındırılmasının sağlanması için tesisler inşa edip, işletmek.

24- Hayvansal ürünlerden insanlara bulaşacak hastalıklarla ilgili mezbaha ve gıda denetimlerinin yapılması.

25- Gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm işyerlerinin teknik ve hijyenik denetimlerinin,konusunda uzman teknik personel tarafından yapılmasını sağlamak.

26- Bu işyerlerinde tüketime sunulan gıda maddelerinin sağlığa uygunluk ve kalite yönünden analizlerin Büyükşehir Belediyesi Gıda Kontrol Laboratuarında yapılmasını sağlamak.

27- İlçe ve ilk kademe belediyelerinin gıda ve gıda işyerlerinin denetimleri ile ilgili olarak talep ettikleri teknik personel isteğini sağlamak.

Güvenli gıda tüketimi ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesi amacıyla her yaştan tüketiciye konuyla ilgili bilgilendirme eğitimleri vermek.
 
   DAİREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı 1995 yılında 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeler Yasası ile kurulmuştur. Bünyesinde, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü olarak ilk birimi ile hizmete başlamıştır.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 11/11/2004 Tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile belirlenen yetki ve sorumluluk kapsamı ile yeniden yapılanmıştır.

 

   Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

 

1. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

2. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

3. Veteriner Şube Müdürlüğü

4. Doğumevi Şube Müdürlüğü

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa istinaden Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/04/2005 Tarih ve 695 no'lu kararı gereğince;

Sağlık ve Sosyal hizmetler Daire Başkanlığı aşağıda isimleri belirtilen müdürlüklerle hizmet vermeye başlamıştır.

1- Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

2- Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

3- Sağlık Kurumları Şube Müdürlüğü

4- Epidemiyoloji Şube Müdürlüğü

5- Toplum Sağlığı Şube Müdürlüğü

6- Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü

7- Mezbahalar Müdürlüğü

8- Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü

9- Özürlüler Şube Müdürlüğü

06/07/2006 Tarihinde alınan 2006/413 sayılı kararı ile Norm Kadro Teşkilat şemasına göre Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aşağıda belirtilen müdürlükler ile hizmet vermeye başlamıştır.

1- Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü.

2- Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü.

3- Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü.

4- Mezbahalar Müdürlüğü.

5- Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü.

   SUNULAN HİZMETLER:
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır.
 
  Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

 

- Personel hareketleri ve personel eğitimi.

- Hasta Nakil Hizmetleri

- İşyeri Ortak Sağlık Birimleri (OSB)

- Esnaf İşçi Sağlığı tarama hizmetleri

- Laboratuar ve röntgen hizmetleri

- Halk sağlığının korunması amacıyla koruyucu hekimlik hizmetlerinin dahilinde sık sık belirli konularda eğitim seminerleri ve etkinlikler

- Zaman zaman belirlenen gruplarda yine belirli konularda sağlık taramaları (fiziksel muayene, diş muayenesi, kan şekeri ölçümü vb)

- Hasta personelimiz ve vatandaşların polikliniklerimizde ve sağlık istasyonlarımızda teşhis, takip ve tedavi hizmetleri

- İl bazında tasarlanan projelerin uygulanabilirliğinin sağlanması ve organize edilmesi

- Aile sağlığı, okul sağlığı vb. konularda el kitabı hazırlanması

- Sağlık Broşürleri hazırlanması ve eğitimlerde dağıtımı

- Evde bakım hizmetleri

 

   Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

 

- Barınma ve Sosyal Yardım Merkezi

 

• Barınma Hizmeti

- Kurumsal Yardımlar

 

• 80.Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi

• Gölcük İlköğretim Okulu

• Gölcük Çocuk ve Gençlik Merkezi

• Yaşama Sevinci Eğt. Uyg. Okulu ve İş Eğt. Merkezi

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü

• Kocaeli End. Meslek Lisesi

• Huzurevi

- Bireysel Yardımlar

 

• Giyim Yardımı

• Sağlık Yardımı

• Ulaşım Yardımı

• Eşya Nakli Yardımı

• Ev Eşyası Yardımı

• İnşaat Malz. Yardımı

• Mama Yardımı

• Acil Gıda Yardımı

• Elkt., Su, Doğalgaz Yardımı

• Muhtelif Yardımlar

- Sosyal Yardım Organizasyonları

 

• Gıda Yardımı Organizasyonu

• Annelere Süt Yardımı Organizasyonu

• Kırtasiye Yardımı Organizasyonu

• Diş Macunu Diş Fırçası Yardımı Organizasyonu

• Verem Hastalarına Sürekli Gıda Yardımı Organizasyonu

 

- Özürlüler Sosyal Yardım Organizasyonları

 

• Akülü Tekerlekli Sandalye Yardımı

• Manuel Tekerlekli Sandalye Yardımı

• Manuel Tek. Sandalye (Özel Nitelikli)

• Tenis Özellikli Tekerlekli Sandalye

• Hasta Bezi Yardımı

• Çocuk Bezi Yardımı

• Mama Yardımı

• Hasta Yatağı Yardımı

• Sonda Yardımı

• İşitme Cihazı Yardımı

• Gözlük Yardımı

• Çocuk Arabası Yardımı

• Ortopedik Araç Gereç Yardımı

• Tıbbi Araç Gereç Yardımı

• Engelli Derneklerine Yardım

• Özürlü Etkinlikleri

• Alo Özürlüyüm Teknik Destek Hattı

• Alternatif Kamp Etkinliği

• Muhtelif Yardımlar

• İşaret Dili Tercümanlığı

• Özürlülük İçin Kitapçık ve Broşür Basımı

• Özürlüler İçin Danışmanlık Hizmeti

- Sosyal Hizmet Etkinlikleri

• Sosyal İnceleme Yapılması

• Alt Kademe Belediyeleri İle Sosyal Hizmetler Koordinasyon Toplantısı Yapılması

• STK lar ile Koordinasyon Toplantıları Yapılması

• Sosyal-Kültürel Etkinlikler ve Organizasyonlar

 

   Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü

- Piyasada faaliyet gösterecek gıda ile ilgili işletmelerin, İlgili belediyesinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile gıda sicil belgesi almadan faaliyet göstermesinin engellenmesi,tüm alt kademe belediyelerimizde ruhsatlandırma işlemlerinde ve kontrollerde birlikteliğin sağlanması için, İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile gıda sicil belgesinin verilmesi aşamasında alt kademe belediyelerine teknik personel desteği sağlayarak,faaliyete geçecek işletmelerin teknik ve hijyenik şartlarının iyileştirilmelerinin sağlanması.

 

- Ruhsatlandırması tamamlanan gıda ile ilgili işyerlerinin faaliyetleri süresince denetlenerek ruhsat koşullarının devamlılığın sağlanması ve buna bağlı olarak tüketici sağlığının korunması için;Tüm Kocaeli sınırları içerisinde, gerekli olduğu durumlarda Büyükşehir ve alt kademe belediyelerinin zabıta müdürlükleri, Büyükşehir veteriner işleri müdürlüğü, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin katılımıyla denetim faaliyetlerinin yapılması ,analizleri yapılmak üzere gıda numuneleri alınması.

- Tüm resmi kurumlardan, gerçek ve tüzel kişilerden gelen gıda numunelerinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizlerinin ücretli veya ücretsiz olarak yapılması, yapılan her türlü kontrol-denetleme ve laboratuar analiz sonuçlarının derlenip arşivlenerek ilgili birimlerin, kamu kurum ve kuruluşların ve gerektiğinde halkın bilgisine sunulması,

- Gıda ile ilgili konularda faaliyet gösteren,değişik branşlardaki işyerlerinin teknik ve hijyenik koşullarındaki iyileştirmenin ve buna bağlı olarak gıda güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanmasına yönelik olarak; işyerlerini teşvik edici projelerin hazırlanması, uygulanması, uygulattırılması,

 

- Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalar, meyve-sebze halleri ve su ürünleri toptan satış yerleri, soğuk hava depolarının teknik ve hijyenik şartlarının kontrolü, buralarda bozulan ve imha edilecek gıda ile ilgili madde ve malzemelerin kontrolü ve tutanak ile raporlandırılması

 

- Tüm tüketicilere yönelik olarak beslenme, güvenli gıda tüketimi ile ilgili olarak okullar, muhtarlıklar v.b. yerlerde eğitici çalışmalar yaparak halkımızın konuyla ilgili bilinçlenmesinin sağlanması. Bu çalışmalarda kullanılmak üzere konuyla ilgili afiş,broşür ve kitapçıkların bastırılması.

 

- Gıda güvenliği ile ilgili olarak kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve halkımız arasında koordinasyon sağlanarak, işlerin etkili bir şekilde yürütülmesi, vatandaşların karşılaşacağı sorunların minimuma indirilmesi için toplantılar düzenlenmesi, gelen şikayetlerin gerektiğinde diğer kurumlarla değerlendirilmesi.  

 

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gıda ile ilgili tüm faaliyetlerinde yer alınması, belediye tarafından satın alınan gıdaların ihale ve muayene komisyonlarında görev yapılması, teknik şartnamelerin hazırlanması. 

- Üniversiteler ve meslek liselerinin ilgili birimlerinde eğitim gören öğrencilerin laboratuarda stajlarının yaptırılması.

- Yönetmeliklerdeki parametrelere dayanarak hava kalitesinin günlük olarak ölçülmesi.

- Başkanlık Makamının onayı ile personelin yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantı, fuar, kurs gibi organizasyonlara katılmasının sağlanması.

- Başkanlık Makamı ve Daire Başkanlığı tarafından tevdi edilen konularda gerekli çalışmaların yapılması.

 

 

   Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü

 

- Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının ihbar, itlaf ve takibiyle hastalığın söndürülmesinde katkıda bulunmak.

- Zoonoz hastalıklar, özellikle kuduz konusunda önleyici tedbirler alarak gerekli mücadeleyi yapmak, yaptırtmak, başıboş kedi ve köpeklerin itlaf işlerini denetlemek sahipli ve sahipsiz kedi ve köpeklerin kayıt ve aşılanmalarını temin etmek.

- Salgın görülmesi durumunda ilgili diğer mercilerle koordineli çalışmalar yapmak.

- Kemirgenler, haşereler ve diğer zararlılarla, insanların beden ve ruh sağlığına uygun Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği yöntemlerle mücadele etmek.

- Hayvan tedavi, rehabilitasyon ve barındırma merkezleri açmak, buralarda barındırılan hayvanların sağlıklarını korumaya ve üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler almak.

- Zoonoz ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını tanıtmak, koruma ve çözüm yollarını belirlemek amacı ile afiş, broşür, yazılı ve görüntülü basın-yayın organları yolu ile eğitim çalışması yapmak.

- Hayvanlar için sıhhi ve fenni şartlara haiz gömü yeri belirlemek, işletmek, işlettirmek. Hayvan yakma_imha ünitesi (kramatoryum) kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.Bu tesislerde mesleki ve ilmi çalışmalarda bulunmak.

- Her türlü hayvansal menşeli gıda maddeleri imalathane, fabrika ve depoları ile buralarda kullanılan alet ve ekipmanın kontrollerini yapmak.

- Hayvanların ve gıda maddelerinin bulunduğu, üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerlerinin ruhsatlandırılmasında bilirkişi ve raportör olarak çalışmak.

- Kasaplık hayvanların sıhhi ve hijyenik şartlarda satışa sunulmasını ve denetlenmesini sağlamak.

- Kurbanlık hayvanların kesim öncesi sağlık, barınma, beslenme gibi koşullar açısından kontrolünü, ilgili diğer kuruluşlarla beraber yapmak.

- Hayvansal besin maddelerinin kimyasal, serolojik, bakteriolojik ve toksikolojik analizlerini varsa kendi laboratuarlarında yoksa devlet laboratuarlarında yaptırarak bir raporla arşivde muhafaza etmek.

- Her çeşit hayvansal menşeli gıda maddeleri ile hayvan yemlerin muayenesini yapmak uygun olmayanlar veya sağlığa uygun olmayanlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

- Toplu hayvan hareketlerini izlemek ,gerekli kontrolleri yapmak.

- Hayvan, hayvan hastalıkları, gıda güvenliği gibi Müdürlüğün temel konularında hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetleri yapmak.

 

   Mezbahalar Müdürlüğü

 

Mezbahalar Müdürlüğü olarak halkımızın sağlığını direk etkileyen faktörlerin başında gelen kırmızı et tüketiminin hijyenik şartlarda halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda karşılayabilmek için;

- Mevcut mezbahalarımızın şartlarını dahada iyileştirmek

- Yapımına 2006 yılında başlanan Mezbahalarımızı faaliyete geçirmek

- Daha iyi şartlarda kesimin gerçekleştirilmesi sağlamak

- Kurban bayramında halkımızın kurban kesim ihtiyacını karşılamak için örnek kesim yerlerinin kurularak buralarda Kesici ve parçalayıcı personelle hizmet vererek halkın kurban bayramı vecibesini huzurlu bir şekilde yerine getirmesini sağlamak

- Kaçak et kesimini önlemek için gerekli desteği ilgili birimlere sağlamak

- Mezbahalarda haşerelerle ve kemirgenlerle yeterli mücadeleye devam edebilmek

- Kesimden sonra et satış noktalarına karkas etlerin hijyenik şartlarda naklini sağlamak görevlerimiz arasında gelmektedir

Son Güncelleme : 30.05.2016 16:40:52
  • Share/Bookmark
  • İçeriği arkadaşına gönder
  • İçeriği Yazdır
2 kişi beğendi.
back on top